Segunda, 27 Setembru 2021 | Login
PNTL hamrik firme hoddi fo seguransa iha konflitu entre deputadu sira iha Parlamentu Nasional, tersa (19/5). Foto Jonio da Costa/INDEPENDENTE PNTL hamrik firme hoddi fo seguransa iha konflitu entre deputadu sira iha Parlamentu Nasional, tersa (19/5). Foto Jonio da Costa/INDEPENDENTE

FRETILIN-PLP Lori Espeaker Husi Uma Mai Plenaria Featured

DILI: Bankada Partidu FRETILIN no PLP iha Parlamentu Nasional lori espeaker husi uma mai Parlamentu Nasionál hodi uza ba ko'alia iha plenaria laran.

Tuir observasaun INDEPENDENTE Online nota katak, durante ne'e bainhira hala'o plenaria uza fasilidade PN nian, maibé ohin loron Vise Prezidente PN Maria Angelina Sarmento ho Deputadu FRETILIN Antonino Bianco uza de’it speaker kiik oan ida ne’ebé lori husi uma mai.

Deputadu CNRT, Jose Virgilio hatete, espeaker PN mos iha tanba ne'e laiha dalan atu ema ida lori sasan husi liur mai iha PN.

Ho espresaun ne'e, Jose hakat ba Vise PPN nia oin hodi losu sai fiu no lori sai speaker maibé Deputadu Abel Pires mak lori hikas ba tau iha Vise PPN Maria Angelina nia oin.

Iha intervensaun Deputadu FRETILIN Antonino Bianco husu ba Vise Prezidente Parlamentu na’in rua atu dirije meza Parlamentu Nasional tuir Rejimentu PN nian.

Maibe Deputadu sira husi Bankada CNRT hakilar hotu dehan laiha atendimentu plenaria nian, no ohin loron Estadu Emerjensia ne'ebé laiha plenaria.

Deputada CNRT Bendita Magno husu atu labele iha plenaria hein semana oin bainhira Prezidente Parlamentu Nasional ajenda depois maka entrega meza ne'e direita ba PLP, FRETILIN no KHUNTO.

Konflitu politiku ne'e, meza no kadeira Presidente Parlamentu Nasional rahun no estraga fasilidade estadu seluk iha Uma Fukun ne'e.

Situasaun hahu haakmatek ona. Polisia Nasional Timor-Leste halo ona intervensaun hodi hakalma situasaun.

Read 3862 times
Rate this item
(0 votes)