ETO+ sai Uniku Fornesidór Mina ba Sentral Eletrika Featured

By INDEPENDENTE Marsu 21, 2019 1314

DILI: Hahú iha fulan Janeiru 2019, governu hapara ona kontratu ba kompaña Sacom ne’ebé fornese mina ba sentru eletrisidade Betanu.

Molok ne’e, kompaña rua, ETO+ ho Sacom mak fornese mina ba sentral eletrika. Kompaña ETO+ fornese mina ba sentral eletrika Hera, no Sacom fornese mina ba sentral Betanu.

Ho desizaun ne’ebé governu foti, signifika kompaña ETO+ sai nu’udar kompaña uniku hodi fornese mina ba sentral Hera inklui sentral Betanu.

Realidade ne’e hamosu preokupasaun husi deputadu bankada FRETILIN iha Parlamentu Nasionál.

Vise Prezidente bankada FRETILIN, Francisco Miranda Branco hatete, desizaun governu hodi hapara kontratu ho kompaña Sacom nu’udar tentativa atu halo monopoliu.

“Hapara (kontratu ho kompaña) ida no kontinua kotratu ho kompañia seluk, ne’e ami sente governu tenta halo monopoliu hodi fó oportunidade ba kompañia ida”, deklara Branco liu husi konferensia imprensa iha Bankada FRETILIN, Tersa (19/03).

Nia dehan, mega projetu setral eletrika Betano no Hera konstrui ho osan besik billaun $2, no husi nia komplesidade no sustentabilidade ba manutensaun no fornesimentu mina sai hanesan preokupasaun boot.

Kada tinan, governu aloka osan liu husi Orsamentu Jerál Estadu (OJE) tokon $82 ba bens no servisu no kada fulan aloka tokon $7 hodi sosa mina ba sentral eletrika Hera no Betanu.

FRETILIN sujere atu loke konkursu públiku ba prosesu fornesimentu mina nune’e kompañia nasionál hotu bele konkore.

“Hanesan reprezentante povu iha responsabilidade hodi husu ba governu atu klarifika tansá mak kompaña ida sei fornese hela mina maibé derepente hapara, ho razaun saida?”, deklara Branco.

Entretantu, liu husi plenaria Parlamentu Nasionál, Ministru Obras Públika (MOP), Salvador Eugenio Pires deklara, governu deside hapara kontratu tanba kompaña Sacom la kumpri kontratu ne’ebé iha.

Salvadór hatete, durante impase politika Sacom hapara ninia fornesimentu durante periodu rua nia laran.

Tuir kontratu, kompaña ETO+ fornese mina tonelada 66 ba Sentral Eletrika Hera no Sacom fornese tonelada 44 ba sentral eletrika Betano. Maibé Sacom la konsege kumpri kontratu.

“Hafoin fulan neen nia laran iha impasse politika ne’ebé governu laiha osan atu halo tenderizasaun foun, governu kontinua halo extensaun ba kompaña rua tuir regras legais, atu Sacom kontinua fornese mina tonelada 25 ba setral eletrika tuir saida mak Konselu Ministru deside. (Maibé) tanba (Sacom) hapara (fornese mina) ne’e mak la konvense Konsellu Ministru atu hakarak  extende ou kontinua (kontratu),” deklara Ministru ne’e.

Nia hatutan, kompaña ETO+ kontinua halo tuir kontratu nune’e konsege konvense governu atu kontinua halo parseiru.

“Tamba ne’e mak ba oin MOP sei hanoin hela atu halo tenderizasaun foun,” Salvadór hatete.

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« July 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31