Segunda, 25 Outubru 2021 | Login
Eskola 04 de Setembru UNAMET-Balide Eskola 04 de Setembru UNAMET-Balide

Eskola 04 Setembru UNAMET Seidauk Hala’o Ezame Online Featured

DILI:Eskola 04 de Setembru UNAMET-Balide, seidauk bele fó ezame online trimestri dahuluk ba estudante sira tanba eskola refere laiha informasaun husi parte Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD).

Diretór Eskola 04  de Setembro UNAMET-Balide, Sergio da Cruz hatete, bazeia ba enkontru ne’ebé foin dadauk lider eskola sira partisipa iha edukasaun Munisipiu, Diretór Edukasaun Munisipiu hato’o ba professor sira katak ba munisipiu sira ne’ebé implementa hela serka sanitária atu halo rezumu ba materia sira hodi hatama ba iha eskola ida-idak, nune’e estudante sira bele foti iha eskola hodi ba estuda no hein prosesu ezame.

“Iha eskola 04 de Setembru seidauk bele hala’o ezame online ne’e no professor sira seidauk hato’o informasaun ne’e ba estudante sira, tanba seidauk simu informasaun ne’ebé klaru husi Diretór edukasaun Munisipiu,”dehan nia iha knar fatin segunda ohin (19/04).

Tanba ne’e Eskola Sekundaria 04 de Setembru UNAMET ne’e sei nafatin rona informasaun husi Ministériu Edukasaun Juventudi no Desportu.

“Ami kumpri hela ba informasaun sira ne’ebé edukadaun munispiu fó mai ami,” dehan nia

Nia mós informa, kona ba prosesu aprendizazem online iha informasaun husi profesores balun katak, estudante balun deit mak tuir aula aprendizazem husi online.

“Ita bele dehan laos estudante hotu, tanba estudante maioria iha 04 de Setembru mak la uza telefone android no profesor balun mós la uza telefone ne’ebé bele asesu online,”tenik nia.

Kona ba materia ba estudante sira ladun iha problema tanba antes tama ba iha serka sanitaria materia balun hahú lao ona no profesor balun fó ona materia ba estudante sira atu kopia hodi estuda iha uma.

Profesor sira haruka kopia materia husi trimester dahuluk nian no balun mós kopia ona to’o trimestri  datoluk nian.

“Ha’u fiar katak estudante sira la jero liu ba materia maibé sira iha materia ne’ebé sufisiente atu bele estuda iha uma,”nia informa.   

Too notisia ne’e publika, parte online Independente seidauk konfirma Diretór Edukasaun Munisipiu Dili kona ba enkontru ne’ebé antes ne’e hala’o ho Diretór eskola sira.

Molok ne’e Governu liu husi Ministeriu Edukasaun Juventudi no Desportu (MEJD), anunsia ona ezame trimestri dahuluk ba estudante ensinu baziku, sekundaria no ensinu tekniku vokasional sei hahú iha loron segunda ne’e (19/04).

Ministru Edukasaun Juventudi no Desportu, Armindo Maia hatete, prosesu ezame sei realiza deit iha munisipiu ne’ebé la aplika serka sanitaria, maibé ba munisipiu sira ne’ebé iha zona serka sanitaria governu opta teste sumativu liu husi Online.

Entretantu, dadus estudante sira iha eskola 04 de Setembru UNAMET-Balide, Dili hamutuk 4.155 no professores hamutuk 114. 

 

Jornalista: Saturnina da Costa

Editor: Jose Sarito Amaral

Read 293 times Last modified on Segunda, 19 Abril 2021 17:16
Rate this item
(0 votes)