Ema ho Defisiénsia Maioria Seidauk Asesu ba Edukasaun Featured

By Saturnina da Costa Outubru 14, 2021 345
Diretór Asosiasaun Defisiénsia Timor-Leste, Cesario da Silva ho ekipa hasai foto hamutuk ho Vise-Ministru Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD), Antonio Guterres, hafoin remata inkontru kona ba kooperasaun entre ADTL ho MEJD ba edukasaun inkluzivu, iha salaun inkontru MEJD, Vila-Verde, Dili. Foto: Saturnina/INDEPENDENTE. Diretór Asosiasaun Defisiénsia Timor-Leste, Cesario da Silva ho ekipa hasai foto hamutuk ho Vise-Ministru Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD), Antonio Guterres, hafoin remata inkontru kona ba kooperasaun entre ADTL ho MEJD ba edukasaun inkluzivu, iha salaun inkontru MEJD, Vila-Verde, Dili. Foto: Saturnina/INDEPENDENTE.

DILI: Diretór Asosiasaun Defisiénsia Timor-Leste (ADTL), Cesario da Silva, hatete, Ema ho Defisiénsia maioria seidauk asesu ba edukasaun inkluziva.

Enkuantu, totál ema ho defisiénsia (EhD) iha TL hamutuk  38.118, husi númeru ne’e na’in 8.000 mak agora daudaun assesu ona ba edukasaun inkluziva. Nune’e restante kuaze rihun 25 resin mak seidauk asesu ba edukasaun.

“Husi dadus ne’e rasik Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu mak relata, ami konsidera nafatin katak, maioria ema ho defisiénsia mak seidauk asesu ba edukasaun,”dehan nia iha salaun ADTL, Maskarenhas, Balide, kuarta horseik.

Ho nune’e, tuir observasaun ADTL katak, kauza husi ema ho defisiénsia sira ne’ebé la asesu ba edukasaun  tanba kondisaun fíziku liuliu ambiente eskola nian, sai barreira ba ema ho defisiénsia hodi assesu ba edukasaun.

Aleinde ne’e, atendimentu manorin sira  seidauk bele hanorin ema ho defisiénsia hanesan defisiénsia matan no tilun.

Ho situasaun sira-ne’e bele impede, inklui barreira atitude públiku no sosiedade barak liu mai ho pensamentu karidade.

Entretantu, ADTL husu nafatin ba politika MEJD hodi mellora nafatin no assegura ema hotu ba asesu edukasaun, no mellora mós kondisaun fiziku, liuliu fó formasaun ba manorin sira hodi assegura ema ho defisiénsia ba eskola.

Enkuantu, molok ne’e, Diretór Asosiasaun Halibur Defisiénsia Matan Timor-Leste (AHMDTL), Gaspar Afonso hatete, total ema ho defisiénsia matan iha Timor-leste hamutuk rihun 14.828, husi numeru ne’e, sira ne’ebé asesu ba ensinu superior foin mak iha na’in 10.

 

Asistente Editor: Saturnina da Costa

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« June 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30