Tersa, 28 Setembru 2021 | Login
×

Erro

An error occured during data fetch from google.com: Error calling GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga%3A138150919&start-date=2017-01-15&end-date=2021-09-26&metrics=ga%3Avisits&dimensions=ga%3Ayear&start-index=1&max-results=1000: (403) Quota Error: profileId ga:138150919 has exceeded the daily request limit.

Items filtered by date: Kuarta, 21 Jullu 2021

Kuarta, 21 Jullu 2021 21:54

21Jullu: Kazu Foun Covid-19 Hamutuk 31

DILI: Sala Situasaun Sentru Inregradu Jestaun Krize (SIJK) relata ohin (21/07), ekipa konjunta saúde deteta tan kazu foun hamutuk 31.

Published in Nasional

DILI: Eis-Primeiru Ministru Kayrala Xanana Gusmão, kompleta ona vasina Sinovac doze daruak iha Klinika Nossa Senhora de Fátima, Fatumeta Dili, kuarta ohin (21/07).

Published in Nasional

DILI: Governu liu husi reuniaun Konsellu Ministru deside sei propoin ba Prezidente Repúblika Francisco Guterres “Lú Olo” atu dekreta tan Estadu Emerjensia (EE) ba dala-16, atu permite suspensaun ba direitu no garantia fundamentál balun.

Published in Nasional
Kuarta, 21 Jullu 2021 11:24

Númeru Pozitivu Covid-19 Hahú Tuun

DILI: Husi loron ba loron númeru pozitivu Covid-19 ne’ebé deteta hahú tuun ba beibeik. Númeru neebé deteta la too ona nain 100 resin.

Published in Nasional