Sexta, 18 Juñu 2021 | Login
×

Erro

An error occured during data fetch from google.com: Error calling GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga%3A138150919&start-date=2017-01-15&end-date=2021-06-17&metrics=ga%3Avisits&dimensions=ga%3Ayear&start-index=1&max-results=1000: (403) Quota Error: profileId ga:138150919 has exceeded the daily request limit.

Items filtered by date: Sábadu, 16 Maiu 2020

DILI: Suspeitu Corona Virus Deasses 2019 (Covid-19) ne’ebé hein nia rezultadu teste laboratóriu hamutuk na’in 467.

Porta Voz Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) Doutóra Odete Viegas da Silva hatete, suspeitu halo teste laboratóriu total númeru kumulativu hamutuk 1.346.

Published in Nasional