Sexta, 17 Setembru 2021 | Login

Items filtered by date: Sexta, 08 Maiu 2020

DILI: Ekipa vizilansia sentinela hasai amostra iha fasilidade saúde sira iha munisipiu kona-ba ema ne’ebé dezenvolve sintomas infesaun respiratória Aguda (IRA).

Published in Nasional

DILI: Atualizasaun dadus kona ba Corona Virus Deasses 2019 (Covid-19) iha loron 08 fulan Maiu Ema na’in 114 hein rezultadu laboratóriu.

Porta Voz Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) Doutora Odete da Silva Viegas hateten, total ema ne’ebé halo teste laboratóriu hamutuk 830, total ema ne’ebé nia rezultadu laboratóriu negativu hamutuk 692.

Published in Nasional

DILI: Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé de Jesus Amaral husu ba Bankada FRETILIN, PLP no KHUNTO, atu hakarak dirijé meza presiza tuir Konstituisaun no rejimentu parlamentu nian.

Presidente Arão deklara kestaun ne’e relasiona ho deklarasaun Bankada FRETILIN, PLP no KHUNTO, atu obriga dirije meza parlamentu nasionál bainhira laiha resposta ba sira nia pedidu destituisaun meza parlamentu nasional.

Published in Nasional

DILI: Bankada Partidu Congressu Nasional da Reconstrusaun Timor (CNRT) husu Bankada tolu, FRETILIN, PLP no KHUNTO atu aprezenta razaun sira ho fundamentu hodi prova katak Prezidente Parlamentu Nasionál ne’e viola regra ruma, viola konstituisaun ka viola rejimentu.

“Rejimentu la fó dalan ba Vise-Prezidente sira lidera Parlamentu Nasionál. Sé ida ne’e mak akontese duni ami bolu asalta podér,”  dehan Vise-Prezidente Bankada CNRT, Patrocínio dos Reis Fernandes, sesta-ohin, iha Parlamentu Nasionál.

Published in Nasional