Sexta, 17 Setembru 2021 | Login
Dadus Covid-19 kada Munisipiu no Aldeia Dadus Covid-19 kada Munisipiu no Aldeia

Covid-19, Kazu Foun Iha Munisipiu 5 Hamutuk 43 Featured

DILI:Sala Situasaun Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) relata ohin loron 17 ekipa konjunta saúde deteta kazu foun na’in 43, kompostu husi Dili, Manatuto, Covalima, Ermera no Bobonaro. 

Kordenador Forsa Tarefas no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, Rui Maria de Araujo hatete, kazu foun hirak ne’e iha mane na’in 22 no feto na’in 21.

“Husi kazu foun ne’e hotu asintomatiku ka la hatudu sintomas hamutuk na’in ,”dehan nia iha konferensia imprensa (17/04).

Ho nune’e kazu detetadu iha munisipiu Dili hahu husi 2020 to’o 17 fulan abril tinan 2021 hamutuk 1037.

Nia esplika, husi horseik (16/04) mai ohin (17/04) fatin sira ne’ebé  deteta kazu foun mak hanesan, Suku Madodi iha kazu 10, Suku Comoro iha kazu 6, Fatuhada iha kazu 6, Bairu- Pite iha kazu 3 no Becora, Colmera , Metiaut, Vila-Verde, Taibesi  no mós Kaikoli, sira ne’e hotu iha kazu 1.

Nune’e, iha munisipiu Manatuto deteta kazu foun na’in 2, Ermera deteta kazu foun na’in 6, Covalima iha kazu foun na’in 3 no Bobonaro iha kazu foun na’in 1.

Entretantu dadus jeral ba loron ohin iha kazu foun hamutuk na’in 43, kazu rekuperadu iha na’in 20 no kazu ativu ne’ebé iha izolamentu hamutuk na’in 592.

 

Jornalista:Saturnina da Costa

Editor:Jose Sarito Amaral

Read 267 times
Rate this item
(0 votes)