Segunda, 06 Dezembru 2021 | Login
×

Erro

An error occured during data fetch from google.com: Error calling GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga%3A138150919&start-date=2017-01-15&end-date=2021-12-05&metrics=ga%3Avisits&dimensions=ga%3Ayear&start-index=1&max-results=1000: (403) Quota Error: profileId ga:138150919 has exceeded the daily request limit.
kazu Positivu Covid-19 kazu Positivu Covid-19

Atuál Covid-19: Kazu Foun 80, Maioria Asintomátiku Featured

DILI: Sala Situasaun Sentru Integradu Jestaun Krize  (SIJK) relata katak, númeru kazu ativu hamutuk 1.255, inklui ona kazu foun 80, no rekuperadu 82.

Tuir komunikadu husi Sala Situasaun Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ne’ebé Online Independente hetan iha Segunda ohin (3/5) relata katak, husi kazu foun 80 ne’e, feto na’in 40 no mane na’in 40.

“Iha loron 3 fulan Maiu ne’e, SIJK rezistu kazu hamutuk 80, husi kazu ne’e pursentu 98,7 maka deteta asintomatiku, no sira ne’e hotu deteta pozitivu tanba halo teste ho razaun atu halo  viajen ba Munisipiu,”dehan Kordenador Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, Dr. Rui Maria de Araújo liuhusi karta komunikadu ne’e.

Total  kazu konfirmadu kumulativu  iha  loron 3  fulan-Maiu 2021, sura  husi loron 21 Marsu 2020 hamutuk 2.524, ho kazu rekuperadu ne’ebé ralata iha loron 3 fulan Maiu 82, totál kazu 1.255. Husi total kazu foun ne'e, na’in 75 iha Dili, 5 husi munispiu seluk.      

Entretantu iha Segunda loron 3 fulan Maiu ne’e mós Izolamentu Vera Cruz halo tratamentuba kazu detetadu na’in 24, husi númeru ne’e iha área obstetrisia na’in 5, sirurjia 1, medisina internana’in 13, no pediatria na’in 5.

“Sira na’in 5 iha obstetrisia, kategoria moderadu hotu, sira nia kondisaun estável, sira na’in13 iha medisina interna ne’e na’in 4  maka grave,  uza hotu oksijéniu, na’in 9 moderadu, husi kazu 5 pediatria, 4 moderadu, 1 grave, na’in 1 grave uza CPAP no 4 moderadu la uza onaoxijéniu,”dehan Dr. Rui.

Entertantu Rui informa, ba públiku katak, ema moras ne’ebé ba konsulta ka  baixa iha HNGV, tenke  halo teste PCR atu bele determina se infetadu ka la’e, hodi nune’e bele prevene hada’et tutan virus corona ba ema seluk iha ospitál laran.  

“Bainhira pozitivu, tratamentu ba ninia moras sei hala’o iha fatin izolamentuiha Vera Cruz, husi mediku sira no tuir protokolu tratamentu ba ninia moras, ne’ebé  uza iha HNGV”.        

Entretantu, Governu liuhusi Ministériu Saúde mós kontinua hala’o vasina ba abitante sira ne’ebé konsidera liña oin luta kombate Covid-19.

Husi AstraZeneca rihun 24, kuaze abitante na’in rihun 28.576 mak hetan ona vasina, inklui funsionáriu setór saúde hamutuk 8.220.

 

Jornalista: Saturnina da Costa

Editor: Jose Sarito Amaral

Read 455 times
Rate this item
(0 votes)