Segunda, 27 Setembru 2021 | Login
Presidente PN Foun Aniceto Guterres Presidente PN Foun Aniceto Guterres

Aniceto Guterres Eleitu Sai PPN Featured

DILI:Prezidente Bankada Partidu FRETILIN nomeadu ba Prezidente Parlamentu Nasionál foun hodi subtitui Prezidente sesante Arao Noe de Jesus Amaral, enkuantu vise PPN na’in rua mantein nafatin maka hanesan Maria Agelina Sarmaento no Luis Roberto.

Tuir observasaun jornalista INDEPENDENTE Online nota katak, iha votasaun ne’e Bankada Partidu haat hanesan, PLP, FRETILIN, KHUNTO no PD maka halo votasaun ba kompozisaun meza Parlamentu Nasionál foun.

Rejultadu Votasaun ne’ebé fó sai husi sekretaria neza total votus afavor 40, abstesaun zero no kontra zero, enkuantu Deputadu sira husi partidu CNRT la tuir votasaun.

Maske votasaun remata ona, maibé husi bankada CNRT nafatin hakilar hodi la rekonese Prezidente foun ne’ebé eleitu husi votasaun sekreta ne’e.

Deputadu CNRT sira ne’ebé hakilar iha plenaria laran katak laiha legalidade.

Prezidente PPN foun Aniceto Guterres hatete, nia rasik prontu atu lidera ona meza Parlamentu Nasional iha loron aban.

Tuir Aniceto katak, PPN ne’ebé lideradu husi Partidu CNRT ne’e laiha ona legalidade tanba nia lidera de’it deputadu minoria, tanba ne’e labele husu fali ninia legalidade.

Tuir observasaun antes atu halo votasaun CNRT sobu uluk ona meza PPN iha parte dader, tanba ne’e Vise PPN Maria Angelina Sarmento lidera meza la tuur iha Meza Prezidente PN nian.

Aniceto hatete, ba kestaun ne’ebé meza naksobu hodi Vise nain rua la tuur iha meza PPN ne’e hanesan kestaun teknika, tanba ne’e aban ka bain rua nia rasik haruka hadia.

Read 6917 times
Rate this item
(0 votes)