Segunda, 06 Dezembru 2021 | Login
×

Erro

An error occured during data fetch from google.com: Error calling GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga%3A138150919&start-date=2017-01-15&end-date=2021-12-04&metrics=ga%3Avisits&dimensions=ga%3Ayear&start-index=1&max-results=1000: (403) Quota Error: profileId ga:138150919 has exceeded the daily request limit.
Teste PCR hatudu rejultadu positivu. Foto:INDEPENDENTE Teste PCR hatudu rejultadu positivu. Foto:INDEPENDENTE

14 Setembru: Positivu Foun iha 118, Mate Na'in Rua

DILI: Sala Situasaun Sentru Integradu ba Jestaun Krize (SIJK) ohin (14/09) relata, ekipa konjunta rejista tan kazu positivu foun Covid-19 hamutuk na’in 118 no mate na’in rua (2).

Koordenadór Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, Rui Maria de Araujo informa, Munisipiu Dili kontinua rejista númeru kazu boot liu kompara ho Munisipiu sira seluk.

Husi total kazu detetadu 118, iha Dili deteta kazu 93, Bobonaro kazu 5, Baukau kazu 5, RAEOA kazu 5, Aileu kazu 1, Kovalima kazu 3, Lautem kazu 4 no Vikeke kazu 2.

“Husi kazu detetadu ne’e, na’in 54 ka 54,2% hatudu sintomas, na’in 31 ka 26% simu ona vasina kompletu no na’in 12 ka 10% simu ona vasina doze dahuluk,”dehan nia iha komunikadu ne’ebé Online INDEPENDENTE asesu tersa ne’e.

Maske deteta kazu pozitivu, maibé SIJK mós rejista kazu rekuperadu ne’ebé barak liu kazu pozitivu foun. Iha 14 Setembru ema na’in 176 mak rekupera. Nune’e kazu ativu ne’ebé iha Izolamentu hamutuk 2.952.

Ba kazu mate, Rui informa, na’in ida simu ona vasina AstraZeneca doze kompletu no na’in ida seluk seidauk simu vasina.

Kazu dahuluk, mane ho idade tinan 71, simu ona vasina kompletu, diagnostikadu Sindroma Insufisiensia Respiratoria Aguda (SIRA) tanba Covid-19 iha Sentru Saúde Ermera iha loron 13 fulan-Setembru. Pasiente iis kotu iha izolamentu Ermera, horseik (13/09) loraik tuku 15.00.

“Familia kolabora ho ekipa saúde atu hala’o funeral tuir protokolu ne’ebé adota iha Timor-Leste,” dehan Rui.

Kazu daruak, mane ho idade tinan 64, seidauk vasina, hela iha Maliana, diagnostikadu iha ho SIRA tanba Covid-19 iha 2 Setembru. Iha loron ne’e kedas pasiente hala’o tratamentu iha Izolamentu Vera Crus no iis kotu ohin dader tuku 03.05.

Ba matebian ne’e, Rui hatete, familia kolabora ho ekipa saúde atu hala’o funeral tuir protokolu ne’ebé adota iha TL.

Nune’e, tuir dadus total ema ne’ebé mate ho Covid-19 hamutuk na’in 98.

Entretantu, husi horseik (13/09) mai ohin teste PCR ne’ebé Laboratoriu Nasional Saúde halo iha Dili hamutuk na’in 404 kompostu husi Vijilansia sentinela na’in 44, Contact tracing na’in 58, Random screening  na’in 64, Viajen sai husi serka sanitaria Dili na’in 131, Viajen internasional laiha no Follow up iha kuarentena na’in 42.

Teste PCR ne’ebé halo iha Munisipiu sira seluk, RAEOA no HNGV hamutuk na’in 339. No ohin iha Izolamentu Vera Crus, Lahane, HNGV no fatin seluk iha teritoriu laran tomak halo tratamentu hospitalizadu ba kazu detetadu hamutuk na’in 75 kompostu husi kazu grave na’in 13, moderadu na’in 43 no kazu leve na’in 19.

Read 209 times
Rate this item
(0 votes)