×

Atenção

JUser: :_load: Não foi possível carregar usuário com ID: 428

Implementasaun Merenda Eskolar Faila iha Jestaun Featured

By Maiu 11, 2017 2219
Estudante sira konsome hela hahan husi programa merenda eskolar Estudante sira konsome hela hahan husi programa merenda eskolar

DILI: Deputadu sira iha Parlamentu Nasionál konsidera Ministériu Edukasaun faila hodi jere programa merenda eskolar.

Deputadu sira konsidera objetivu husi implementasaun merenda eskolar ne’e pozitivu tebes tan ne’e presiza duni atu implementa iha eskola sira hodi bele hamenus mós problema malnutrisaun.

Maibé, deputadu sira mós preokupa tanba konsidera to’o ohin loron Ministériu Edukasaun (ME) seidauk bele atinze objetivu ne’e.

Deputadu Leonel Marcal hatete, failansu ba implementasaun programa ne’e iha kestaun manajementu superior sira ne’ebé mak iha poder hodi halo jestaun ba implementasaun politika merenda eskolar nian.

Nia fó ezemplu, eskola balun iha area rural dala-barak alokasaun orsamentu ba sira to’o sedu maibé foos laiha.

“Problema ne’e mak sempre sai dezefiu ba programa ne’e ladun la’o di’ak,” deklara Leonel ba jornalista sira iha Parlamentu Nasionál, Kuarta (11/05).

Nudar membru husi Komisaun F Parlamentu Nasionál ne’ebé trata asuntu Saúde no Edukasaun, bainhira halo fiskalizasaun no hetan problema ruma sira sempre hato’o rekomendasaun ba ME atu hadia.

Tuir nia, ME tenke halo planu ne’ebé sistematiku ba programa implementasaun merenda eskolar nune’e bele ajuda estudante sira atu merenda iha tempu eskola.

“Ita haree katak estudante ohin loron iha ensinu baziku sira ne’e mesak ki’ik de’it, sira tenke merenda atu nune’e sira-nia estomagu bele tahan,” dehan nia.

Deputadu ne’e dehan, implementasaun merenda eskolar iha kapital Munisipiu sira maizumenus la’o di’ak, maibé iha area rural labarik barak tenke la’o ho distansia do’ok hodi bele asesu ba eskola.

Leonel hatete, orsamentu ba merenda eskolar ne’ebé PN aprova sufisiente maibé ME mak tenke iha jestaun ne’ebé di’ak atu bele utiliza osan tuir nesesidade programa ne’e.

Iha fatin hanesan, deputadu Eladio Faculto afirma, merenda eskolar dala-barak faila tanba transferensia orsamentu husi ME ba ba munisipiu mak tarde.

Nia dehan, durante ne’e iha eskola balun merenda eskolar paradu to’o trimestre ida remata mak la’o.

Ida ne’e, nia dehan, fó impaktu ba estudante sira ne’ebé idade kiik bele enfrenta hamlaha iha eskola.

“Ministériu (Edukasaun) tenke halo jestaun (ne’ebé di’ak) atu nune’e merenda eskolar ne’e bele lontinua la’o di’ak,” katak nia.

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« June 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30