Sábadu, 23 Marsu 2019 | Login

Latest News

PNTL-FFDTL Preparadu Hasoru EA

Kuarta, 31 Janeiru 2018 15:40 Written by

DILI: Komandu FALINTIL-Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) no Polisia Nasionál Timor Leste (PNTL) hasoru malu hodi diskute dezafiu iha eleisaun antesipada (EA).

Comment

Stock Foos Governu Menus

Kinta, 18 Janeiru 2018 16:03 Written by

DILI: Foos ne’ebé governu importa husi rai li’ur ba nesesidade povu nian komesa menus ona. Ne’e duni, imediatamente sei hapara intervensaun foos iha merkadu. 

Comment

Orsamentu Duadesimu sei Garantia Funsionamentu Estadu

Kuarta, 10 Janeiru 2018 14:44 Written by

DILI: Orsamentu tinan fiskál 2017 nian remata ona. Hahú iha Janeiru 2018 Governu hahú utiliza ona orsamentu duadesimu ba funsionamentu mákina Estadu nian.

Comment

Popular News

DILI: Komisaun C Parlamentu Nasionál hato’o ona sira-nia relatoriu kona-ba…
DILI: Deputadu FRETILIN Fabião de Oliveira rekomenda ba governu atu…
DILI: Servisu Rejistu no Verifikasaun Emprezariál (SERVE) simu ona informasaun…
DILI: Iha 6 Marsu 2018 liu ba governu Timor Leste…