Segunda, 18 Outubru 2021 | Login

Items filtered by date: Domingu, 16 Maiu 2021

Domingu, 16 Maiu 2021 15:05

Espoza SEAK Mate Deskonfia Tara An

DILI:Ohin domingu,16 fulan-Maio mais ou menus oras tuku 08:00 dader, Espoza Sekretariu Estadu Arte no Kultutra mate deskonfia tara-an iha nia rezidensia Aldeia 20 de Setembru, Suku Bebonuk, postu Administrativu Don Aleixo, Munisipiu Dili.

Published in Nasional

DILI:Familia matebian Filipe Ramos kolabora ona ho Sala Situasaun Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin (16/05), intrega ona mate isin hodi ba haloot iha rai moris fatin, Munispiu Lautem.

Published in Nasional

DILI:Sidadun Xineza mane na’in 1 (58) ne’ebé konfirmadu positivu Covid-19 baixa iha Sala Izolamentu Vera Cruz, ohin loron domingu (16/05) hakotu ona iss.

Published in Nasional

DILI: Ema ne’ebé infeitadu Covid-19, maioria la hatudu sintomas tuir relatóriu Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK). Tuir dadus husi loron 21 fulan-Marsu tinan 2020 to’o loron 15 fulan-Maio tinan 2021 kazu pozitivu hamutuk 4,279, pursentu 9 de’it mak sintomas.

Published in Nasional