Politika (736)

LAUTEM: Duni malu votus entre kandidatu Prezidente Repúblika númeru 1, José Ramos Horta, ho kandidatu PR númeru 2, Francisco Guterres Lú Olo, namanas hela iha munisipiu Lautem. Hafoin Lú Olo lidera iha oras balun nia laran, daudauk ne’e Horta mak lidera fila fali.

Comment

DILI: Rezultadu kontajen votus ba eleisaun ronde daruak nian, iha Suku Bidau Lesidere Postu Administrativu Kristu Rei, provizoriu Kandidatu númeru sorteiu ida (1), José Manuel Ramos Horta lidera ho totál votu hamutuk 583.

Comment

LAUTEM: Prosesu kontajen votus ba eleisaun ronde daruak hahú ona. Iha munisipiu Lautem, provizoriamente kandidatu Prezidente Republika númeru 2, Francisco Gutrres Lú Olo, mak lidera.

Comment

DILI:  Membru Asosiasaun Defisiénsia Matan Timor-Leste, Gilberta dos Santos Perreira, husu ba Governu atu kria kondisaun diak ba Ema ho Defisiénsia sira, atu sira bele ezerse sira nia direitu ho diak no vota ho segredu iha eleisaun parlamentar ne’ebé sei mai.

Comment

DILI: Hafoin ezerse ninia direitu votu, iha sentru votasaun Eskola Bázika Filial Farol, tersa ne’e (19.04), Ema ho Defisiénsia Maria Regina Tavares (27), ho nia familia husu ba Kandidatu Prezidente Republika José Ramos Horta no Francisco Guterres Lú Olo, entre sira na’in rua bainhira eleitu nuudar Xefe Estadu, tenki tau…

Comment

DILI:Eleitór paralelu sira iha sentru votasaun Eskola Téknika Vokalisionál (STM) Bekora, sentru votasaun paralelu Ginaziu munisipal Dili (GMT), no sentru votasaun paralelu Institutu Nasional Administrasaun Publika (INAP), ladun maximu tanba eleitór sira kompriende ona no ida-idak ba vota iha Munisipiu.

Comment

DILI:Kandidatu Presidente Repúblika ho númeru sorteiu 2, Francisco Guteres Lu Ólo, akompaña husi Primeira Dama ho Sekretariu Jerál FRETILIN, Mari Alkatiri, ezerse ona sira nia direitu votu iha segundu ronde ba Prezidente Repúblika periodu 2022-2027.

Comment

DILI: Hafoin ezerse ninia direitu votu, Kandidatu Prezidente Republika numeru ida (1), José Ramos Horta hatete, nia pronto simu rezultadu votasaun, maibé nia iha konfiansa katak, sei manan iha eleisaun segundu ronde ne’e.

Comment

DILI: Arsebispo Metropolitano Arqui Dioseze Dili, Dom Virgilio do Carmo da Silva, husu ba kandidatu ne'ebé eleitu ba Prezidente Repúblika hanesan aman ba nasaun tenke hatene hakuak oan sira hotu.

Comment

DILI: Komisaun Nasional Eleisaun (CNE-Siigla Portugués) hamutuk ho Sekretáriu Tekniku Administrasaun Eleitoral (STAE), segunda ne’e (18/04) distribui ona materia sensitivu no mós urna eleisaun daruak nian ba sentru votasaun sira iha Munisipiu Dili. 

Comment

DILI: Kandidatu Prezidente Repúblika, José Manuel Ramos Horta, iha konfiansa katak bainhira nia eleitu sai Prezidente Repúblika hodi buka solusaun ba problema ne’ebé iha, deputadu balun husi PLP, Khunto no Fretilin sei apoiu nia.

Comment

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« July 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31