Kuarta, 01 Dezembru 2021 | Login
×

Erro

An error occured during data fetch from google.com: Error calling GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga%3A138150919&start-date=2017-01-15&end-date=2021-11-30&metrics=ga%3Avisits&dimensions=ga%3Ayear&start-index=1&max-results=1000: (403) Quota Error: profileId ga:138150919 has exceeded the daily request limit.
CNRT Fó Deadline Ba PR Lú-Olo

CNRT Fó Deadline Ba PR Lú-Olo Featured

DILI: Partidu CNRT iha tempu badak nia laran sei halo mosaun sensura hasoru Prezidente Repúblika tanba laiha konfiansa hanesan Xefe Estadu ba povu tomak.

Estrutura Partidu CNRT husi munisípiu no Rejiaun Autónoma Oekusi-Ambenu (RAEOA), ezije ba Prezidente Repúblika, Francisco Guterres ‘Lú-Olo’, atu fó membru pose ba kandidatu membru governu ne’ebé sei pendente hela.

Sira fó dealine (prazu tempu) loron sanulu 10 nia laran bainhira la fó maka sei husu ba Xefe Estadu atu deklara ba públiku, bainhira laiha maka ei foti medida impeachment (mosaun sensura) hasoru Xefe Estadu liu husi Bankada CNRT iha Parlamentu Nasionál.

“Estrutura CNRT munisípiu 12 inklui RAEOA ezije ba Parlamentu Nasionál, liu-liu ba deputadu bloku AMP hato’o impeachment ba Xefe Estadu tuir Konstituisaun RDTL”, dehan Portavós estrutura partidu CNRT munisípiu 12 no REAOA, Gabriel Soares, iha sede partidu CNRT, Bairru-Grilos, horisehik.

Nia deklara, Prezidente Repúblika hala’o funsaun nu’udar Xefe Estadu hodi husik VIII Governu Konstitusionál bele forma kompletu no hodi veta kontra dirijente partidu CNRT atu ezerse mandatu.

“Komportamentu hirak ne’e viola makaas ita nia Konstituisaun, ne’ebé Prezidente Repúblika jura ona atu kumpre, liu-liu hodi viola ba prinsípiu separasaun podér ba prinsípiu prezunsaun de inosénsia”, dehan nia,

Gabriel esplika, ema sira ne’ebé Primeiru Ministru hili ona maka estrutura Partidu CNRT nian husi munisípiu fó konfiansa atu kaer podér iha governu.

Nune'e, estrutura partidu CNRT husi munisípiu sira mós hato'o pedidu rejeisaun ba desizaun Prezidente Repúblika nian hodi husu ba Tribunál Rekursu atu halo fiskalizasaun preventiva ba transferénsia orsamentu Fundu Petrolíferu liu husi Dotasaun Orsamentu Temporaria (DOT).

Gabriel dehan, Konstituisaun artigu 115 no 95, hatuur katak parlamentu nasionál de’it mak iha kompeténsia tomak atu autoriza halo levantamentu ba osan Fundu Petrolíferu hodi uza sustenta mákina estadu nian.

Hataan ba kestaun ne’e, Vise-Prezidente Bankada FRETILIN, Francisco Miranda Branco hatete, tan de’it ema na'in sia (9) maka CNRT atu halo impeachment ne’e ladún razoalvel ba situasaun polítika iha rai laran.

Haree ba kandidatu ba membru governu iha partidu CNRT no KHUNTO ne’e la depende de’it ba sira, iha ema barak atu substitui bainhira ema hirak ne’e nia kazu sei la’o hela iha tribunál.

Asaun ne’ebé Xefe Estadu halo ne’e hanesan lisaun di'ak ba jerasaun foun sira, tanba hakarak atu eskoilla governate sira ne’ebé moos atu bele ba kaer governu.

Tuir nia, asaun partidu CNRT nian atu halo mosaun sensura hasoru Prezidente Repúblika ne’e hanesan forma ida atu fó presaun ba Xefe Estadu, maibé haree ba númeru deputadu husi AMP laiha kondisaun atu halo ida ne’e.

“Ita haree iha lei atu halo impeachment ne’e tenke ho kadeira 43, maibé kuandu la too sei labele halo ida ne’e”, dehan nia, iha uma Fukun PN, horisehik.

Francisco hatete, kuadru iha CNRT mesak joven de’it ne’ebé iha kapasidade kualifikadu, maibé tanba saida mak tenke mantein nafatin ema na'in sira ne’e hodi sakrifika ema barak nia vida.

Tanba ne’e, di'ak liu partidu polítiku hotu mai simu malu ba hodi dezenvolve povu no nasaun ne’e hodi kria situasaun ne’ebé diak ba povu atu moris hodi buka nia moris.

Read 7934 times
Rate this item
(0 votes)