Nasional (5727)

DILI: Konsellu Administrasaun Parlamentu Nasionál halo ona identifikasaun ba karreta Prado ne’ebé eis-deputadu III lejizlatura sira uza, no iha karreta Prado PN hamutuk 53 maka muda ona xapa matríkula ba privadu.

Comment

DILI: Primeiru Ministru no Prezidente Repúblika hetan ona dalan balun hodi halo substituisaun ba lista membru governu ne’ebé problemátiku. Husi totál lista kandidatu na’in 11 ne’ebé iha ema na’in rona maka nia naran hasai ona hanesan Gastão Sousa ne’ebé atu asume kargu Ministru Planeamentu no Investimentu Estratéjiku (MPIE) no Marcos…

Comment

DILI:Governu Konstitusionál preokupa makaas kona-ba funsionamentu mákina Estadu nian ne’ebé to’o agora seidauk funsiona ho di’ak. Ne'e duni, Konsellu Ministru (KM) sei diskute programa no orsamentu atu tempu badak haruka ba Parlamentu Nasionál.

Comment

DILI: Xefe Estadu Maiór FALINTIL Forsa Defeza Timor-Leste (FFDTL), Majór Jenerál Lere Anan Timur hateten, veteranu barak agora sei terus tanba hahalok husi ukun na’in sira ne'ebé la hatudu morál hodi trata kondisaun sira nian ho dignu.

Comment

DILI: Presidente Repúblika Fransisco Guterres LúOlo esplika kona-ba lista kandidatura membru governu ne’ebé Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, aprezenta katak, Xefe Estadu la veta ema ida husi lista membru governu ba mandatu tinan lima nian.

Comment

DILI: Prezidente partidu koligasaun Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP), Kay Rala Xanana Gusmão, nunka marka prezensa iha serimónia pose ba membru VIII governu nian, maski nune’e Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres ‘Lú-Olo’, la preokupa ho desizaun ida ne’e.

Comment

DILI: Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, kontinua ezije ba Prezidente Repúblika, Francisco Guterres ‘Lú-Olo' tenke atu hakotu nomeasaun ba membru Governu hodi fó pose ba membru Governu sira seluk. Nia dehan, Xefe Estadu no Xefe Governu sei kontinua halo diálogu atu buka solusaun no kompromisu sira ne’ebé bele viabiliza lalais…

Comment

DILIL:Konstitusionalmente VIII governu eziste ona, maibé sei inkompletu tanba kandidatu ministru no vise-ministru 11 seluk seidauk simu pose. Tuir deputadu Joaquim dos Santos hatete, Presidente Repúblika rejeita kandidatu membru governu na'in 11 husi totál ne’e na'in 9 hetan kazu deskonfia envolve Korrupsaun, Koluzaun no Nepotizmu KKN ne’ebé antes ne’e hetan…

Comment

DILI: Parlamentu Nasionál ameasa sei la autoriza Prezidente Repúblika, Francisco Guterres ‘Lú-Olo’ atu halo viajen Estadu ba Portugál, iha loron 10 Jullu 2018, bainhira seidauk iha tomada-de-pose ba membru governu ba etapa segundu nian.

Comment

DILI: Xefe Estadu Maiór FALINTIL Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL), Majór Jenerál Lere Anan Timur, konsidera desizaun Filomeno Paixão ‘haksoit’ husi husi Instituisaun instituisaun militár la fó impaktu negativu ba lutu nasaun ne’e.

Comment

DILI: Brigadeiru Jenerál Filomeno Paixão ho kandidatu ministru sira seluk sei simu posse ba segundu faze nian, iha segunda oin (9/7).

Comment

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« May 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31