Sexta, 25 Juñu 2021 | Login
Vise Kordenadora Forsa-Tarefas ba Prevensaun no Mitigasaun, Odete Maria Viegas. Foto: Saturnina/Independente. Vise Kordenadora Forsa-Tarefas ba Prevensaun no Mitigasaun, Odete Maria Viegas. Foto: Saturnina/Independente.

Vasina Dala Rua Movimentu Livre, Maibé Iha Karta Autorizasaun Featured

DILI:Vise Kordenadora Forsa-Tarefas ba Prevensaun no Mitigasaun, Odete Maria Viegas hatete, sidadun sira ne’ebé simu ona vasina dala rua ou kompleta ona, bele halo movimentu livre, maibé tenki iha karta autorizasaun.

“Ita mobiliza ba Munisipiu la presiza ona teste Swab, maibé ita husu nafatin karta autorizasaun husi Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK),”dehan nia ba Online INDEPENDENTE, iha CCD Merkadu Lama, kinta ohin (10/06).  

Nia hatutan, sidadun ne’ebé simu ona vasina dala rua, hein to’o semana rua hafoin halo movimentu ba Munisipiu.

Tui nia katak, aimoruk ne’ebé simu sei fó reasaun diak ou bele absorse diak liu vasina ne’e atu bele hasa’e ema nia sistema imunidade ho diak, entre loron ida vasina ne’e to’o semana rua.

“Tanba ne’e mak ita nia imunidade sei kompleta depois halo semana rua, hafoin movimentu,”dehan nia

Nune’e, husu ba sidadun sira ne’ebé ohin vasina labele halo kedas sirkulasaun.

Entretantu, sidadaun iha nivel nasional ne’ebé simu vasina iha fulan-Abril hamutuk 28,412, husi numeru ne’e kompostu husi Dili na’in 15,835 no munispiu 12,577.

Nune’e, husi numeru 28,412 mak sei simu vasina doze daruak ne’ebé hahú ohin. 

Enkuantu, sidadaun ne’ebé simu ona vasina doze dahuluk to’o loron 8 fulan-Juñu hamutuk 93,525 iha teritoriu Timor-Leste, ne’ebé reprezenta pursentu 12 (12%) husi populasaun ho tinan 18 ba leten.

 

Asistente Editor: Saturnina da Costa

Read 4358 times
Rate this item
(0 votes)