Segunda, 27 Setembru 2021 | Login
Mapa ne'ebe kobre mos Munispiu Ermera. Foto:Dok/Independente. Mapa ne'ebe kobre mos Munispiu Ermera. Foto:Dok/Independente.

Serka Sanitaria Iha Dili, RAEOA ho Ermera Mantein To’o 30 Agostus

DILI: Governu liu husi reuniaun Konsellu Ministru (KM), deside mantein serka sanitaria iha Rejiaun Administrativu Espesial Oecuse Ambeno (RAEOA), Dili no Ermera.

Nune’e, iha area sira hanesan, Suku Naimeko no Bobometo ne’ebé lokaliza iha Postu Administrativu Oesilo no Makasar, iha  RAEOA no mós Postu Administrativu Railaku no Ermera, iha Munispiu Ermera, mak extende to’o oras 23:59, loron 30 fulan-Agostus tinan 2021.

Governu foti desizaun ne’e, hafoin analiza ba aprezentasaun husi pontu situasaun epidemolojika husi Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK).

“Ohin Konsellu Ministru deside mantein imposizaun serka sanitaria ba Suku Bobometo, Postu Administrativu Ponte Makasar no Suku Naimeko, Postu Administrativu Oesilo, iha RAEOA, to’o oras 23:59, loron 30 fulan-Agostus,” dehan Ministru Prezidensia Konsellu Ministru Fidelis Leite Magalhães, iha Palasiu Governu, kuarta ne’e (18/08).

 Nune’e, nafatin bandu sirkulasaun ema nian entre area sira ne’ebé temi ona no sirkunskrisaun administrative sira seluk, exetu iha kazu hirak ne’ebé nia fundamentu forte, tanba razaun seguransa, saúde públika, asistensia umanitaria, manutensaun ba abastamentu públiku ka razaun seluk ne’ebé presiza atu hala’o ba interese públiku nian.

Tanba ne’e, la inklui proibisaun sirkulasaun ida ne’ebé individu sira komprova ona vasina kompleta (doze rua) kontra Covid-19 no mós labarik ho idade tinan 6 mai kraik ne’ebé akompaña individu ne’e.

Asistente Editor: Saturnina da Costa

Read 51 times
Rate this item
(0 votes)