SEKoop Destaka Tan Funsionariu Kazual Na’in 42 ba Munisipiu Lautem Featured

By Ekipa INDEPENDENTE Novembru 09, 2023 1768
Funsionariu kazual na'in 42 ne'ebe SEKoop destaka ba Munisipiu Lautem, foto ho hamutuk ho Sekretáriu Estadu Kooperativa, Arsenio Pereira da Silva no Administradór Munisipiu Lautem, Domingos Savio, iha Edifisiu Administrasaun Munisipiu Lautem, (08/11). Foto:INDEPENDENTE/Juliao. Funsionariu kazual na'in 42 ne'ebe SEKoop destaka ba Munisipiu Lautem, foto ho hamutuk ho Sekretáriu Estadu Kooperativa, Arsenio Pereira da Silva no Administradór Munisipiu Lautem, Domingos Savio, iha Edifisiu Administrasaun Munisipiu Lautem, (08/11). Foto:INDEPENDENTE/Juliao.

LAUTEM: Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKoop) destaka tan ninia funsionariu na’in 42 husi nasional ba Munisipiu Lautem.

Enkuantu, funsionariu hirak ne’e kompostu husi mane na’in 23 no feto na’in 19.

Sekretáriu Estadu Kooperativa, Arsenio Pereira da Silva, hatete, destakamentu funsionariu hirak ne’e atu reforsa tan servisu kooperativa nian iha baze.

“Ohin (horseik), ita mai entrega ofisialmente sira nia  lista no atividade ba Autoridade Munisipiu sira, no ita hakarak funsionario husi munisipiu mak tenke barak, nune'e bele atende direta ita nia povu no ita nia estadu ida ne'e", dehan nia, iha edifisiu  Adminstrasaun Munisipiu Lautem, kuarta (08/11).

Governante ne’e hatutan, ba funsionariu sira  bainhira hala’o atividade hotu tenki iha relatoriu, nune’e superior sira bele hatene servisu saida mak durante ne’e funsionariu sira hala’o iha baze.

Iha biban ne’e, SEKoop mós hato’o agradesimentu ba ba Administradór Munisipiu Lautem ho estrutura tomak nia disponibilidade hodi simu funsionariu sira ne’e.

Iha fatin hanesan Administradór Munisipiu Lautem, Domingos Savio husu ba funsionariu destakadu sira atu hala'o servisu ho diak, iha komunikasaun no tenke iha kreatividade.

“Imi servisu mai iha ne'e tenke halo komunikasaun diak ho komunidade sira no servisu atu la’o ho diak imi tenke iha kreatividade i labele tur hein deit, tenke halo planu hodi aprezenta ba imi nia superior sira”,dehan nia.

Entretantu, molok ne’e, iha loron 07 fulan-Novembru 2023, SEKoop mós destaka ninia funsionariu na’in 9 ba Autoridade Munisipiu Baukau.

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« May 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31