PM Xanana Apresia Ekipa RI-TL Finaliza Servisu Markasaun Fronteira Terrestre Featured

By Mariano Mendonca Dezembru 04, 2023 2646
Primeiru-Ministru (PM), Kay Rala Xanana Gusmão, hato’o apresiasaun boot ba ekipa Téknika Negosiasaun Fronteira Terrestre Indonézia (RI) no Timor-Leste (TL) ne’ebé finaliza servisu segmentu ka markasaun naun-rezolvidu Noel Besi-Citrana iha fronteira terrestre entre Oekusi no Indonézia. Foto:Media GPM. Primeiru-Ministru (PM), Kay Rala Xanana Gusmão, hato’o apresiasaun boot ba ekipa Téknika Negosiasaun Fronteira Terrestre Indonézia (RI) no Timor-Leste (TL) ne’ebé finaliza servisu segmentu ka markasaun naun-rezolvidu Noel Besi-Citrana iha fronteira terrestre entre Oekusi no Indonézia. Foto:Media GPM.

DILI: Primeiru-Ministru (PM), Kay Rala Xanana Gusmão, hato’o apresiasaun boot ba ekipa Téknika Negosiasaun Fronteira Terrestre Indonézia (RI) no Timor-Leste (TL) ne’ebé finaliza servisu segmentu ka markasaun naun-rezolvidu Noel Besi-Citrana iha fronteira terrestre entre Oekusi no Indonézia.

Komunikadu ne'ebé diáriu ne’e asesu, PM Xanana nu'udar Xefe negosiador konsidera servisu ne’ebé ekipa rua hala’o, hahú loron 20 to’o 27 Novembru 2023 vizita ba to’o fronteira hodi finaliza segmentu naun-rezolvidu Noel Besi-Citrana lori tempu tinan 20 liu sai nu’udar vitória boot ida sei salvaguarda soberania nasionál, hametin  seguransa, garante afinidade sosiu kulturál, no sei lori benefísiu sosiu ekonómiku ba nasaun rua.

Deklarasaun ne'e PM Xanana hato'o durante hamutuk ho Gabinete Fronteira Maritima oferese jantar kalan amizade ba ekipa tekniku husi Indonézia no Timor-Leste nian iha Otél Timor iha loron Kinta kalan.

“Bainhira iha hanoin di’ak no vontade no esperitu servisu atu hala’o servisu ida hasoru dezafiu oin-oin ida ho kompikadu, ita sei to'o ninia finalidade ka pontu ikus liu hodi hetan naroman ida ba rai rua no povu rua nia interese. Tanba ne’e ho imi hotu nia prezensa iha ne’e besik semana ida, ita bele dehan, ita nia servisu finaliza ona, talves iha terrenu ida halo diskusaun ho lian maka'as ituan la’o kluer ituan, maibé ita hotu nia esforsu ba objetivu ida, atu defende interese nasaun no povu rua. Tanba ne’e ha’u labele dehan, obrigado!, tanba ida ne’e dever ita hotu nian no nasaun rua nia interese. Ha’u sei bele hato’o de’it apresiasaun profunda ba ekipa rua nia servisu,” dehan komunikadu ne'e.

Nune’e, Xefe Ekipa Téknika Negosiasaun Fronteira Terrestre ba Segmentu Naun Rezolvidu RI-TL, Embaixador, Abdul Kadir Jailani hato’o agradese ba Governu Timor-Leste hodi simu ekipa koopera servisu ho di’ak.

“Obrigado barak ba Primeiru-Ministru Xanana, Embaixador Roberto no ekipa Timor-Leste no Indonézia. Ami sente onradu bele marka presenza iha kalan furak ida ne’e sai nu’udar sasin forte ba rai rua nia amizade. Ohin Master of Ceremonies (MC) hatete katak, “Kolega Ita bele hili, maibé viziñu ita labele hili”. Ida ne’e realidade ida iha ita nia moris, ida ne’e hanesan evidensia ida durante semana ida liu, ita susesu hala’o diskusaun fronteira terrestre entre rai rua,” haktuir komunikadu.

Embaixadór Abdul apresia servisu ekipa rua bele la’o ho susesu tanba suporta husi Prezidente Joko Widodo no Primeiru-Ministru Xanana Gusmão ho nia ekipa Gabinete Fronteira Maritima no Terrestre.

Ho servisu ne’ebé ekipa tekniku finaliza ona, Estadu Indonézia hein Primeiru-Ministru Xanana bele hala’o vizita ofisiál ba Jakarta Indonézia iha fulan Janeiru 2024 hodi asina akordu formal.

“Agora ami hein prezensa Primeiru-Ministru Xanana iha Jakarta Indonézia hodi finaliza akordu formal ne’e,” tenik Embaixadór Abdul.

Nune’e mós, Xefe Ekipa Téknika Negosiasaun Fronteira Terrestre ba Segmentu Naun Rezolvidu TL-RI, Embaixador Roberto Soares hato’o mós agradese ba domin no didikasaun tempu tinan barak to'o finaliza servisu boot ne’e.

Entretantu, durante serimónia Primeiru-Ministru Xanana ho kontente entrega tais ba ekipa Indonézia no Timor-Leste nu’udar domin hodi haforsa salu kooperasaun ekipa rua nia esforsu finaliza servisu. Iha oportunidade murak ne’e, Embaixador, Abdul Kadir Jailani akompaña husi Eis Embaixador Indonézia ba Timor-Leste, Sahat Sitorus entrega mós prendas ba Xefe Governu Xanana.

Rate this item
(3 votes)

Independente Digital TV