Pagamentu ba Idozu no EhD, Governu Preve $ 22,141,674.00 Featured

By Rufino Barreto Juñu 19, 2024 913
Prezidente INSS, Arlindo Pinto. Foto:Dok/INDEPENDENTE. Prezidente INSS, Arlindo Pinto. Foto:Dok/INDEPENDENTE.

DILI: Governu liu husi Ministeriu Soliriedade Sosial no Inklusaun (MSSI) hamutuk ho Institutu Nasional Seguransa Sosial (INSS) preve orsamentu ho montante $22,141,684.00 hodi hahú halo pagamentu ba idozu no ema ho defisiensia iha territoriu laran tomak hamutuk ema na'in 97,644.

Prezidente INSS, Arlindo Pinto hateten,  18 Juñu 2024, INSS hamutuk ho Banku BNCTL halo pagamentu ba segundu faze (II pensaun sosial ba faze dahuluk iha loron 18 Marsu, iha Teritoriu Nasional ho nia Lalaok hanesan tuir mai), benefisiario ho tinan 60 to’o 69, sei simu osan $ 60 kada fulan (total benefisiariu hamutuk 28,896),  benefisiario ho tinan 70 to’o 79, sei simu osan $ 80 kada fulan (total benefisiariu hamutuk 44,045) benefisiario ho tinan 80 ba leten, sei simu osan $100 kada fulan (total benefisiariu hamutuk 15,978).

Dadus Benefisiariu ba Pensaun sociais ferik katuas na ema ho defisiensia ne’ebe sei simu liu husi Banku Komersial sira iha Timor-Leste mak hanesan tuir mai hanesan  BNCTL pagamentu subsidiu ba benefisariu hamutuk 97,139,  BNU benefisariu  na'in 222, BRI benefisariu na'in 226, Bank Mandiri benefisariu na'in 57.

"Total benefisiariu ne’ebe simu Pensaun Social iha faze primeiru ba Tinan 2024 hamutuk 97,644 Benefisiariu iha Terirotoriu Nasional, ho nia Orsamentu  $ 22,141,674.00," Dehan Prezidente INSS, Arlindo Pinto ba jornalista INDEPENDENTE liu husi WhatsApp, Tersa (18/06)

Husi total benefisiariu sira ne’e kompostu ho   ema ho defisiensia 8,725 pesoal (9%) no ferik katuas hamutuk  88,919 ho pursentu 91%.

Pensaun Social iha faze primeiru ba Tinan 2024 ba benefisiariu ne’ebe iha Konta Bankaria liu husi ATM hamutuk 15,249,  benefisiariu ne’ebe simu pagamento ho Konta Bankaria direta hamutuk 82,395

Alende ne’e iha Registrasaun foun ba benefisiariu iha 2024 hahu husi fulan  Janeiro too Marsu hamutuk 1,406 pessoa  ,husi total ida ne’e kona-ba bnefisiariu ne’ebe registu iha banku hodi loke ona Konta Bankaria hamutuk 119, no benefisiariu ne’ebe seidauk loke konta bankaria hamutuk 1,287

 Liu husi Oportunidade ida ne’e husu tulun ba Autoriedade Kompetente atu bele aviza ba benefesiariu sira nebe seidauk iha Konta Bankaria hodi hakbesik an ba Banku Komersial sira nebe existe hodi loke Konta Bankaria hafoin Banku halo Pagamentu iha faze tuit mai.

Lalaok pagamento ba benefisiario Pensaun Sosial nebe utiliza kartaun ATM BNCTL ka utiliza banku seluk maka banku sei halo pagamento ful-fulan, ba  benefisiario BNCTL ne'ebé seidauk trata kartaun ATM ka laiha posibilidade tamba distansia, pagamento sei halao kada fulan 3.

 Ba benefisiario nebe moras no labele desloca ba fatin pagamento, Autoridade Komunitaria sei alista, entrega ba servisu deskonsentrasaun INSS no Centru Social Municcipal hodi kordena ho BNCTL ba pagamentu.

INSS  husu ba Familia sira atu lalika lori  benefisiariu sira ne'ebé ho kondisaun moras to’o fatin pagamento, tamba Banko BNCTL  ho INSS komprimitidu sei to’o iha benefisiariu sira nia fatin atu halo pagamento, hafoin  pagamento normal remata.

 Benefisiario ba Pensaun Sosial bele hili mos servisu bankariu elektróniku nebe BNCTL iha ho kustu nebe estabelese husi regulamentu internu BNCTL no Banku Komersial sira ne'ebe eziste iha Timor Leste.

Ba benefisiario Pensaun Sosial nebe mate (Fila Ona ba Aman Maromak), familia ne'ebé kuida benefisiario sei aprezenta deklarasaun óbito ne'ebé asina deklarasaun husi  Autoridade Suku hodi Aprejenta ba Banku BNCTL nian no tuir regulamentu internu  BNCTL.

Nia informa, Servisu deskonsentrado INSS no Centru Social Municipal iha Munisipiu pronto atu atende benefisiario hotu, waiinhira presiza.

Husu Kolaborasaun ba Entidade sira hotu, liu liu Autoriedade Municipal, Postu Administrativu, Suku no Aldeia hodi Fasilita ba Prosesu Pagamentu Pensaun Social to'o remata.

Ami mos registu Benefisiariu Pensaun Social sira ne’ebe Iha Deklarasaun de Óbitu husi Autoridade competente hamutuk 651 no kompostu hosi : Ema ho defisiensia 19 no kompostu ferik katuas na'in  632.

Benefisariu iha munisipiu Aileu hamutuk ema na'in 3592 ho orsamentu montante $796,944.00,  Munisipiu Ainaro benefisariu na'in 5.563 ho orsamentu $1,302,442.00, Baucau benefisariu na'in 14,377 ho orsamentu montante $3,215,446.00 no munisipiu Bobonaro benefisariu na'in 9,065 ho orsamentu montante $2,080,728.00.

Iha Munisipiu Covalima benefisariu na'in 6,504 ho orsamentu montante $1,542, 540.00, Dili benefisariu na'in 10,045 ho orsamentu montante $2,158,386.00, Ermera benefisariu na'in 9,722 ho orsamentu montante $2,097,804.00 no Lautem benefisariu na'in 5,734 ho orsamentu montante $1,308,942.00.

Munisipiu Likisa benefisariu na'in 6,691 ho orsamentu montante $1,524,180.00, Manatutu benefisariu na'in 4,638.00 ho orsamentu montante $1,068,960.00, Manufahi benefisariu na'in 5,761 ho orsamentu montante $1,307,622.00, RAEOA benefisariu na'in 7,043 ho orsamentu montante $1,627,680.00 no Vikeke benefisariu na'in 8909 ho orsamentu montante $2,110,080.00.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Kuarta, 19 Juñu 2024 15:28

Independente Digital TV