Sexta, 17 Setembru 2021 | Login
Positivu Covid-19. Positivu Covid-19.

Covid-19: Kazu Foun 70, Kazu Ativu 515 Featured

DILI:Sala Situasaun Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK), relata ohin loron 9 fulan Abril 2021 Ekipa Konjunta Saúde deteta tan kazu foun na’in 70.

Kordenadór Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, Dr Rui Maria de Araújo hatete, Kazu konfirmadu hirak ne’e iha mane na’in 46 no  feto na’in 24.

“Husi total kazu foun na’in 70,  na’in 4 mak iha sintomatiku no na’in  66 asintomátiku ka lahatudu sintomas,”dehan nia iha konferensia imprensa, iha CCD, (09/04).

Nia esplika, evulusaun iha Munisipiu Dili, deteta kazu foun 53. Nune’e kazu detetadu ka pozitivu iha Munisipiu Dili husi 7  marsu 2021 to’o ohin 9 abril 2021 hamutuk 742.

Ho baze ba informasaun ne’ebé disponível, ekipa konjunta saúde hafo fali revizaun ba fokupropagasaun/cluster iha Munisipiu Dili  ho  baze  ba ligasaun entre kazu iha área geografika no expozisaun ba fonte infesaun.

Ho nune’e iha Dili re-organiza cluster tuir área  geografika suku nian ho fatin propagasaun seluk mós, hamutuk hotu iha 23 cluster.

Munisipiu Baucau ohin deteta tan  kazu  foun  1. Kazu positivu hirak ne’e ba husi  Dili. Hamutuk hotu iha  Baucau iha kazu 35 detetadus.

Ho baze ba informasaun ne’ebé disponível, ekipa konjunta saúde hafo fali revizaun ba foku propagasaun/cluster iha Municipiu Baucau ho baze area geografika. Total iha cluster  4 iha Baucau mak hanesan Baucau vila, Venilale, Laga no Quelecai.

Ohin iha Munisipiu Manatuto deteta kazu foun 1. Kazu ida ne’e halo viajen husi Dili.

No iha Munsipiu Covalima deteta tan kazu positivu 13. Kazu positivu hirak ne’e halo viájen husi Dili iha loron 7 abril.

Munisipiu Lautem deteta tan kazu pozitivu 2. Kazu hirak ne’e iha kuarentena iha Lospalos.

Entretantu dadus jeral ba loron ohin (09/04) Kazu foun na’in 70 (53 iha Dili, 17 iha Munisipiu seluk), kazu rekuperadu na’in 48 no kazu ativu ne’ebé hela iha izolamentu hamutuk na’in 515.

 

Jornalista:Saturnina da Costa

Editor:Jose Sarito Amaral

Read 156 times
Rate this item
(0 votes)