Segunda, 25 Outubru 2021 | Login
Soe bebee iha fatin publiku iha dili. Soe bebee iha fatin publiku iha dili.

2020, PSIC Investiga Kazu Soe Bebee 5 Featured

DILI: Xefe Departamentu Armamentu no Seguransa no Kordenador ba Cyber Crime, Dedi Agro da Silva informa, iha tinan 2020 Polisia Sientífika Investigasaun Criminal (PSIC) investiga kazu infantesidu ka soe bebee hamutuk lima (5).

Entre kazu lima ne’e, kazu tolu PSIC konsege hetan nia inan-aman no iha kazu rua mak hetan de'it nia inan.

"Infantesidu ne'e fenomenal ida ne'ebé boot tebes ne'ebé sai preokupasaun ema barak nian, husi lima ne'e iha tolu mak PSIC tuun rasik ba iha terrenu. Bainhira tuun ba terenu PSIC mak assegura vestijus ka provas sira iha lokál durante investigasaun,"dehan nia ba online INDEPENDENTE, iha nia knaar fatin ohin.

Nia esplika, bainhira PSIC asegura vestijus sira ne'e kontinua halo abriguasaun no too ikus hetan duni nia autór sira inan ho aman no iha kazu rua ne'ebé PSIC investiga relativamente ho infantesidu katak

PSIC la tuun ba terrenu maibé PSIC simu de'it delegasaun kompetensia.

Entretantu autor ba soe bebee hirak ne'e agora dadaun kumpri hela prijaun preventiva hodi hein hela prosesu kontinuasaun ba investigasaun nian.

"Prosesu autór sira hanesan ita boot sira hatene ikus ne'e sira na’in rua ba kumpri hotu media koasaun ne'ebé gravoja, iha koasaun ne'ebé prijaun preventiva hodi hein kontinuasaun ba prosesu investigasaun ne'ebé dadauk ne'e sira kumpri hela prijaun preventiva,"hakotu nia

Read 821 times Last modified on Segunda, 26 Outubru 2020 15:27
Rate this item
(0 votes)