Items filtered by date: Domingu, 28 Abril 2024

DILI: Atu asegura movimentu transporte publiku husi dirasaun parte leste, Diresaun Nasionál Transporte Terestre (DNTT) preve orsamentu hamutuk rihun $160 atu rehabilita terminál Bekora.

Published in Nasional

Independente Digital TV