Sábadu, 23 Outubru 2021 | Login

Items filtered by date: Kuarta, 14 Jullu 2021

DILI:Sala Situasaun Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) relata, ohin (14/07) ekipa konjunta saúde deteta tan kazu foun Covid-19 na’in 54, rekuperdu 41 no kazu ativu iha Sala Izolamentu 914.

Published in Nasional
Kuarta, 14 Jullu 2021 17:06

MEJD Sei Reativa Uluk Eskola 99 Iha Dili

DILI:Vise Ministru Edukasaun Juventude Desportu (MEJD), António Guterres relata sei reativa uluk eskola iha kapital Dili hamutuk 99.

Published in Nasional

DILI:Governu foti desizaun taka provizóriu postu integradu Fronteira Terrestre entre Timor-Leste ho Repúblika Indonézia relasiona ho kazu konfirmadu Covid-19 variante Delta ne’ebé daudaun rejistu makás iha Indonezia.

Published in Nasional

DILI:Liuhusi  reuniaun Konsellu Ministru, kuarta  ohin (14/7), deside extende tan Serka Sanitária iha Munisipiu Dili hahú oras 23:59, husi loron 14 to’o 29 fulan-Jullu tinan 2021.

Published in Nasional