Domingu, 24 Outubru 2021 | Login

Items filtered by date: Sábadu, 10 Jullu 2021

DILI: Estadus Unidus Amérika (EUA) liuhusi nia Embaixadór iha Timor-Leste, oferese tan rihun $ 900,000 ba Governu hodi apoia ba rekuperasaun vitima dezastre naturais.

Published in Nasional

DILI:Sala Situasaun Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) relata, ohin (10/07) ekipa konjunta saúde deteta tan kazu foun Covid-19 na’in 56, rekuperdu 65 no kazu ativu iha Sala Izolamentu 906.

Published in Nasional

DILI: Asosiasaun Alumni Departamentu Politika Públika (AADPP) apoiu material konstrusaun ba familia uma-kain hitu (7) ne’ebé afeitadu husi dezastre naturais, iha Aldeia Lemorana, Suku Dare, Postu  Administrativu Vera-Cruz.

Published in Nasional