Tersa, 22 Setembru 2020 | Login
Linha Fronteira Timor-Leste ho Indonesia Linha Fronteira Timor-Leste ho Indonesia

Odamatan Krime Organizadu iha Fronteira TL ho Indonézia

DILI:Iha tinan 2010 relatóriu Fundasaun Mahein (FM) identifika ona kanal ka odamatan iha fronteira Repúblika Indonézia (RI) no Repúblika Demokratika Timor-Leste (RDTL) nian ne’ebé utiliza husi grupu krime organizadu hodi tama-sai liu husi aereo, terestre no maritima.

 Tuir komunikadu imprensa ne’e diariu ne’e asesu ,Diretor EzekutivuNélson Belo hateten, grupu krime organizadu haree katak kanal sira ne’e fasil liu

tama-sai, tamba kontrolu husi autoridade seguransa sei fraku, menus ba ekipamentu no fasilidade sira hodi kontrola no dektekta.

 FM rekomenda ona katak parte rua RI-RDTL presiza jestaun no kontrolu fronteristiku ida ne’ebé rigorozu liu-liu kanal ka odamatan sira ne’ebé risku ba atividade illegal sira no husi grupu krime organizadu.

 Iha tinan rohan 2016 monitorizasaun FM nian iha Munisipiu Covalilma kona-bá

operasaun krime organizadu ne’ebé involve suspeitu ho sidadaun Atambua –

Indonézia no Covalima - Timor-Leste.

Tipu husi krime organizadu ne’e ho forma fokreditu sasan ba kliente sira ne’ebé hakarak simu kreditu sasan hodi loke loja ka kios.

Maibé, nia dehan,  antes simu kreditu refere tenke sai uluk membru ho nia kriteria tenke hatama uluk osan administrasaun nian.

Iha ne’ebé, ema ne’ebé fo kreditu mai ho kompañia ne’ebé nia baze sentral iha Atambua – Indonézia ho naran COMPANHIA MITRATIN GROUP, Lda lidera husi sidadaun Indonézia ida (Timor-oan ne’ebé uluk refujiadu iha

Atambua) hanesan komisariu ba kompañia no nia ramu iha Timor-Leste nia baze iha Dili lidera husi sidadaun Timor-oan ida hanesan Jestor Programa no nia kliente sira iha munisipiu sira hanesan Ainaro, Bobonaro no Covalima.

Hodi hala’o kompañia nia atividade fo kreditu ba kliente sira, kompañia refere rekruta mos ninia funsionariu sira hodi buka nia kliente.

Maske nune’e,diretór  ne’e dehan, FM identifika katak kompañia refere la iha lisensa ba atividade nian ka kompañia ilegal hodi lohi ema sira ne’ebé hakarak simu kreditu nune’e hetan lukru husi atividade refere.

 FM identifika mos viaturas ilegal hanesan kareta no motor hamutuk 6000

husi Indonézia tama ilegalmente iha Timor-Leste desde tinan 2000 to’o 2016.

 Husi total viaturas hirak ne’e, maioria tama liu husi dalan legal ka odamatan seguransa no fasilita husi autoridade seguransa sira iha fronteira.

Rezultadu monitorizasaun FM identifika viaturas sira ne’e naok husi grupu krime organizadu sira iha Indonézia husi kareta rental ka kareta sira ne’ebé fo aluga iha Java no hatama liu husi Provinsia Nusa Tenggara Timur (NTT) – Indonézia mai iha Timor-Leste liu husi fronteira terrestre RI - RDTL.

 Viaturas sira ne’e balu nu’udar rezultadu husi atividade naok husi grupu krime

organizadu no suspeitu husi kazu ida ne’e balu konsege kaptura husi autoridade

seguransa Indonézia nian wainhira sira tenta lori sai kareta husi Java mai iha Kupang NTT – Indonézia no barak konsege hakat fronteira RI – RDTL.

FM identifika forma seluk husi atividade grupu krime organizadu nian la’os deit naok maibe ho maneira seluk ho kreditu ba dealear ka fa’an na’in sira iha Java – Indonézia.

FM identifika katak rede krime organizadu nia sentru iha Jogjakarta no Kupang – Indonézia.

Autor sira husi krime organizadu iha ninia ezekutador iha kampu ka terenu hodi ezekuta.Kareta sira ne’ebé naok husi grupu krime organizadu identifika ho tipu Avanza no Xenia no distinasaun ikus liu maka iha Dili – Timor-Leste.

Hafoin viaturas sira ne’e to’o iha Dili,fa’an na’an sira sira fa’an fila fali ba públiku. Identifika mos katak viaturas sira hanesan kareta ho marka Avanza no Xenia nia folin entre US$ 7,500.00 to’o 12,000.00 no nia sapa matrikula troka ona ba sapa matrikula Timor-Leste nian.

Tuir autoridade Polisia Timor-Leste nian, PNTL rekuiñese viaturas sira ne’ebé naok husi grupu krime organizadu sira hatama ilegalmente mai iha Timor-Leste. Nune’e husi kareta hirak ne’ebé fa’an mai iha Timor-Leste no ida konsege autoridade seguransa Indonézia nian kaptura fila fali bainhira tama ba area Atambua – Indonézia iha tinan 2016 husi ema ne’ebé sosa kareta sira ne’e.

Nune’e mos Autoridade seguransa Timor- Leste PNTL iha ona koordenasaun ho POLRI hodi kombate atividade kontrabandu iha fronteira RI – RDTL. Maibe susar identifika lolos paradeiru viaturas hirak ne’e nian maske ita hatene katak viaturas iha ne’e dadaun ne’e iha Timor-Leste.

FM identifika katak kareta hirak ne’ebé husi atividade kontrabandu iha fronteira RI – RDTL la’os deit sosa husi pesoal balu maibe involve mos grupu boot sira husi ema ne’ebé iha poder.

 

Nia dehan, Mekanimsu hodi identifika aleinde liu husi DiresaunNasional Transporte Terreste (DNTT) Ministériu Obras Públika, Transporte no

Komunikasaun (MOPTK) nian no importante mos verifika iha Diresaun Nasional

Patrimoniu Estadu – Ministériu Finansa nian hodi konfirma katak kareta sira ho marka Avanza ho Xenia tama duni iha pakote ne’ebé Governu Timor-Leste sosa no dadaun hakerek iha lolon “Kareta Estadu” nian.

 Iha tinan 2009 no MoU sira tuir mai hodi halo monitorizasaun, prevene no kombate krime transnasional sira hakat fronteira RI – RDTL nian.

Nia dehan , FM rekomenda  autoridade Seguransa RI – RDTL presiza haforsa koordenasaun no kooperasaun iha âmbitu jestaun no kontrolu fronteristiku nian iha fronteira terrestre RI – RDTL.

 Diretór ezekutivu  ne’e, husu  Autoridade seguransa Timor-Lese hodi kontinua halo investigasaun kle’an liu tan ba kazu sira ne’ebé deskreve iha leten ba krime sira hakat fronteira RI – RDTL husi grupu krime organizadu sira.

Read 1436 times
Rate this item
(0 votes)