Sexta, 10 Jullu 2020 | Login
Partido Demokratiku realiza konferensia imprensa iha Sede Nasional Kolmera Dili, Sesta, (06/06). Foto: INDEPENDENTE/Jónio da Costa. Partido Demokratiku realiza konferensia imprensa iha Sede Nasional Kolmera Dili, Sesta, (06/06). Foto: INDEPENDENTE/Jónio da Costa.

PD Viabiliza Oitavu Governu Normaliza Ekonomia Featured

DILI:Partidu Demokratiku (PD) kaer nafatin nia prinsipiu katak dialogu maka sai prioridade ba estadu no povu. Dialogu laos atu fahe kadeira no halo komprimisiu.

Presidente Partidu Demokratiku, Mariano Assanami Sabino hatete, kontribuisaun ema hotu nian ba dezenvolvimentu estadu no povu laos tenki liuhusi ukun, maibé opozisaun nia kontribuisaun mós importante tebes hodi hakotu impase politika no normaliza ekonomia.

“Kontribui hodi aposta nafatin diálogu, iha balun ukun, iha balun iha liur, maibé ita tenke nafatin ko’alia ba malu hodi rai ida ne’e ba oin, Partidu Demokrtiku ka’er nafatin nia prinsipiu katak kontribui no viabilija nafatin hanesan postura Partidu Demokratiku ne’ebé mak hotu-hotu asiste katak bainhira ami iha opozisaun mós ami viabilija iha Governu liu ba, ohin ami mantein nafatin hodi viabilija hodi Governu ne’e la’o ba oin,”dehan Assanami, iha konferensia impresa, Sede Partidu Kolmera, Sesta (05/06).

Assanami hatete, PD nafatin aposta diálogu hodi ko’alia ba malu, diálogu tuir prinsipiu Partidu Demokratiku nian ne’e laos atu atu fahe kadeira ba malu, laos atu halo komprimisiu.

“Maibé rekoñese ba malu katak rai ida ne’e hotu-hotu hamutuk hodi la’o ba oin, tanba ne’e Partidu Demokratiku louva nafatin lider sira, maun Xanana, maun Mari Alkatiri, Maun Lú Olo, Maun Taur no Maun Lere hotu-hotu hamutuk lori rai ne’e oin hodi fó orgullu ba timor-oan hotu,”nia hatutan.

Read 582 times
Rate this item
(0 votes)