Sábadu, 07 Dezembru 2019 | Login
Estudante sira sira konsome aihan husi programa merenda escolar Estudante sira sira konsome aihan husi programa merenda escolar

EBS Manleuana Tein Foos Aat ba Merenda Eskolar Featured

DILI: Estudante sira iha Eskola Baziku Sentral (EBS) Manleuana, Dili, durante fulan neen nia alran haan foos aat ne’ebé Ministériu Edukasaun distribui ba sira hodi tein ba programa merenda eskolar.

Xefe Gabinete EBS Manleuana, Ezequiel Santos Marques informa, foos rai saka 260 ne’ebé Sentru Nasional Lojistiku (SLN) distribui ba sira-nia eskola aat hotu ona.

“Foos rai ne’ebé EBS Manleuana simu husi SLN hamutuk 260 saka ne’e kinur hotu ona, maibé fornesidór sira kontinua tein fó ba estudante sira hodi merenda,” informa nia iha nia serbisu fatin, Kuarta (13/11).

Nia dehan, foos saka 260 ne’ebé sira simu atu atende programa merenda eskolar ba fulan neen no daudauk ne’e hela uitoan de’it.

“Agora daudaun restu uitoan sei iha, entaun bele tein to’o ezame periodu datoluk nian hotu,” nia hatete.

Aleinde foos ne’ebé aat, Xefe Gabinete EBS lamenta mós ho alokasaun orsamentu ba merenda eskolar ne’ebé la sufisiente.

Nia dehan, total estudante iha EBS Manleuana hamutuk na’in 2.042, maibé orsamentu ne’ebé Ministériu Edukasaun aloka ba de’it estudante na’in 1.444.

“Estudante ida iha direitu loron ida haan $0.25 sentavus. Iha EBS Manleuana alunus hamutuk na’in 2.042 maibé Ministériu Edukasaun hatun (aloka osan) ba Autoridade Munisípiu Dili ba de’it estudante 1.444,” dehan nia.

Tanba orsamentu ne’ebé la sufisiente, nia hatutan, parte eskola deside hodi hasai direitu merenda eskolar ba estudante finalista sira.

Kona-ba menu merenda eskolar, Ezequel informa, durante loron 25 iha fulan ida nia laran, estudante sira haan manutolun, naan ruin daan, koto, no modo tahan.

Iha fatin hanesan, estudante siklu daruak Ivania Rainha hatete, durante ne’e nia la haan etu tanba etu ne’ebé fó ba sira la di’ak.

“Ha’u haan de’it koto, etu ha’u la haan tanba la di’ak. Kolega barak mak lakohi haan,” dehan estudante ne’e.

Merenda Eskola iha EBF Kaikoli Paradu

Entretantu, situasaun seluk enfrenta husi estudante sira iha Ensinu Baziku Filial (EBF) Rumbia Kaikoli ne’ebé iha periodu datoluk tinan hanorin 2019 seidauk implementa merenda eskolar.

Diretór EBF Rumbia Kaikoli, Abilio Pereira da Conceição hatete, loloos merenda eskolar la’o  iha inisiu period datoluk tinan 2019, maibé to’o agora seidauk la’o.

Diretór ne’e hatutan, nia parte haruka ona karta ba Ministeriu Eduksaun, maibe seidauk iha resposta pozitivu.

“Ami hakarak merenda eskolar ne’e la’o hotu. Ekola sentral sira seluk la’o ona maibé iha eskola ida ne’e seidauk,” dehan nia.

Kona-ba foos ba merenda eskolar, nia dehan, foos ne’ebé sira simu hela saka 6, maibé foos ne’e mós lahuk hotu no laho mós estraga ona tanba rai kleur ona.

“Atu tein mós modo laiha, mina atu sona modo de’it laiha,” nia hatete.

Read 233 times
Rate this item
(0 votes)