Domingu, 24 Janeiru 2021 | Login
×

Erro

An error occured during data fetch from google.com: Error calling GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga%3A138150919&start-date=2017-01-15&end-date=2021-01-23&metrics=ga%3Avisits&dimensions=ga%3Ayear&start-index=1&max-results=1000: (403) Quota Error: profileId ga:138150919 has exceeded the daily request limit.
Alkatiri Alkatiri

AMP Bele Altera Lei iha Kalan Ida De’it Featured

DILI: Partidu hirak ne’ebé hamahan an iha bloku Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) sei halai-taru ho tempu atu bele debate no altera lei hirak ne’ebé relasiona ho ratifikasaun Tratadu Fronteira Maritima molok Parlamentu Nasionál tama ba periodu resesu.

Ba hakarak boot husi AMP atu halo alterasaun, Prezidente Autoridade Rejiaun Administrativa Espesial Oekusse-Ambeno Mari Alkatiri pesimista deputadu sira iha PN bele debate no altera lei ho didi’ak.

“Parlamentu Nasionál atu resesun iha loron 15 fulan Jullu ne’e, hela de’it loron 11, ha’u la fiar sira atu debate no altera proposta lei tolu ka haat ne’e,” dehan Alkatiri hafoin hasoru-malu ho Komisaun C PN asuntu Finansas Públika, Kinta (04/07).

Maske nune’e, Alkatiri dehan, haree ba katak Parlamentu Nasionál ne’e iha partidu maioria, sira bele halo alterasaun ba lei iha tempu badak nia laran.

“Haree ba iha PN ne’e ema maioria tanba ne’e atu halo alterasaun lei ruma ne’e bele halo iha kalan ida de’it, tanba ne’e sira lakohi atu debate, halo dialogu. Karik asaun sira hanesan ne’e mak dehan demokrasia entaun halo de’it ba”.

Alkatiri dehan, uluk iha tempu FRETILIN maioria iha PN, atu aprova Lei Fundu Petroliferu ne’e nakloke, halo debate, dialogu no ema hotu-hotu inklui molok aprova, atu nune’e lei ne’e dura no iha sustentabilidade hodi fó kontinuisaun ba estadu.

“Ne’e mak prinsipiu estadu la’os buat hotu haree ba maioria de’it. Ba ha’u maioria mak hili, maibé lakohi atu debate, dialogu ne’e la’ós demokrasia, uluk lei fundu petroliferu ne’e unanimidade la’ós konsensus,” dehan Alkatiri.

Hamenus Tempu Resesu Fulan Ida

Konsiente ba tempu ne’ebé limitadu, Parlamentu Nasionál (PN) deklara prontu atu halo sakrifisiu hodi hamenus tempu resesu ne’ebé molok ne’e durante fulan rua hatuun ba fulan ida de’it.

Tuir rezimentu PN, kada tinan PN iha resesu hahú husi 15 Jullu to’o 14 Setembru.

Maibé, ba tinan ne’e, Vise Prezidente PN Maria Angelina Sarmento hatete, haree ba nesesidade prioridade no interese nasional estadu nian ne’ebe dadauk la’o hela deputadu sira prontu atu halo sakrifisiu.

“Deputadu sira prontu atu sakrifika hodi hamenus sira-nia tempu resesu iha fulan rua ba fulan ida de’it hodi fó biban ba deputadu sira atu halo diskusaun liu tan kona lei ne’ebe liga ho Fronteira Maritima nian,” dehan nia.

Iha fatin hanesan, deputadu Bankada PD Antonio da Conceicão afirma, ba tinan ne’e periodu resesu habadak tanba tenke halo debate ba lei atu bele ratifika ona tratadu FM iha 30 Agostu 2019.

“Maibe la’os signifika tenkeser, karik nasaun husu entaun ami laiha tan resesu tanba tenke halo  ona debate ba lei hodi ita bele ratifika ona tratadu FM,” dehan nia.

Read 4784 times
Rate this item
(2 votes)