Items filtered by date: Sexta, 17 Maiu 2024

DILI: Ministeriu Edukasaun sei organiza estudante sira atu simu Liurai Brunei Darusalam ne’ebé sei mai partisipa iha loron Restaurasaun Independensia ba dala-22 Timor-Leste.

Published in Nasional

Independente Digital TV