Segunda, 14 Juñu 2021 | Login
Arte-marsiais Arte-marsiais

Deskonfia PSHT Treinu Fali ona Featured

DILI: Rezolusaun Lei Númeru 5/2017 sei nafatin eziste ba grupu arte-marsiál no rituál sira, inklui utilizasaun arma brancas atu labele hala’o sira-nia atividade treinamenu iha territóriu Timor-Leste.

Maski nune’e, Polisia Nasionál Timor-Leste (PNTL) hetan ona iis katak grupu Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) hahú reativa fali ona treinamentu.

Segundu Komandante PNTL Munisípiu Dili, Superintendente asistente Euclides Belo hateten, informasaun ne'ebé simu, sei hasa’e vijilánsia patrullamentu hodi kontrola iha bairru sira ne'ebé deskonfia.

“Ha’u sei haruka ekipa patrullamentu rigorozu kontrolu, maibé kontrolu ne’e sei segredu laiha ema ida mak hatene”, tenik nia, iha servisu fatin, Kaikoli-Dili, horisehik.

Nia hatutan, kuandu ne’e mak akontese duni polisia sei halo kapturasaun. Tanba ne’e, kontra ona lei ne'ebé sei vigora hela.

Euclides dehan, polisia seidauk halo diskriminasaun ba grupu sira. Atendenmentu tarde ne’e tanba informasaun foin mak to’o iha komandu PNTL nia-liman. Tan ne’e, Polisia prepara ona ekipa atu halo identifikasaun ba fatin sira ne'ebé deskonfia.

Entretantu, husi informasaun ne'ebé espalla, PSHT hala’o ona sira nia treinamentu kleur ona. Posibilidade membru grupu sira ne’e sei ba hasae sintu iha nasaun viziñu Indonézia iha fulan oin.

 

Read 1208 times
Rate this item
(0 votes)