Items filtered by date: Kinta, 14 Setembru 2023

DILI: Pagamentu ba Idozus no ema ho defisiénsia iha iha suku Ossu-Desima, Postu Administrador Ossu Munisipiu Vikeke sei hahu iha loron 19 fulan-Outubru tinan 2023.

Published in Nasional

DILI: Total estudante ne’ebé atu ezame nasional ne'ebé sei realiza iha loron 16 fulan-Outubro tinan 2023 hamutuk 56.498 ne'ebé kompostu husi Ensinu Baziku (EB) 29.100, Ensinu Sekundáriu Jeral (ESJ) iha 23.256 no Eskola Tekniku Vokasional (STV) 4.142.

Published in Nasional

DILI: Sekretáriu Estadu Formasaun Profisional no Empregu (SEFOPE), halo despedida no asina deklarasaun ho familia no traballadór na’in hitu (7) ne’ebé atu ba servisu iha nasaun Japaun.

Published in Nasional

DILI: Bolsu Estudu Chevening nuudar Governo Reinu Unidu nia programa bolsu estudu global, ne’ebé finansia husi Sekretaria Relasaun Externa, Commonwealth no Dezenvolvimentu (FCDO) hamutuk ho organizasaun parseiru sira.

Published in Nasional

DILI: Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmão dejeza susesu ba atleta Timoroan hamutuk ema na’in-58 ne’ebé representa Timor-Leste hodi partisipa ASIAN Games 2023 ba dala-19 iha Hangzhou Xina.

Published in Nasional

 

DILI: Planu Sekretariu Estadu ba Igualdade (SEI) realiza programa rua atu kapasita feto potensial sira ne’ebe atu kandidata an ba iha eleisaun suku.

Published in Nasional

Independente Digital TV