Tersa, 28 Setembru 2021 | Login
×

Erro

An error occured during data fetch from google.com: Error calling GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga%3A138150919&start-date=2017-01-15&end-date=2021-09-27&metrics=ga%3Avisits&dimensions=ga%3Ayear&start-index=1&max-results=1000: (403) Quota Error: profileId ga:138150919 has exceeded the daily request limit.

Items filtered by date: Segunda, 09 Novembru 2020

DILI: Sekretariu Estadu Terras no Propriedade Mario Ximenes konsidera informasaun kona-ba Xefe Gabinete SETP halo despaisu ba ninia funsionariu sira uza karreta estadu ba finadu ne’ebé Komisaun Anti Korrupsaun (KAK) públika iha ninia pajina facebook nu’udar informasaun ne’ebé la loos.

Sekretariu Estadu ne’e hatete, karreta mean ne’ebé KAK públika iha ninia pajina facebook hodi hatete katak karreta ne’e husi SETP, ne’e la loos, tanba SETP laiha karreta mean.

“Ami rezeita karreta mean ne'ebé KAK tau iha sira-nia pájina, ita só motor rua de'it, ita seidauk fó autorizasaun karreta, laiha, no Gabinete Terras no Propriedade iha karreta rua de'it, ida atu rezerva, ida mak xapa azul, maibé Sekretáriu Estadu nunka uza karreta rua ne'e hotu iha loron feriadu, ne'e nunka, ha'u nunka uza, ne'ebé sira publika informasaun sira ne'e di'ak liu haree di'ak lai no haree hotu lai mak publika, ne'e estraga ita-nia imajen, la di'ak iha publiku,” dehan Sekretariu Estadu ne’e ba jornalista INDEPENDENTE iha nia knar fatin, Sesta (06/11).

Sekretariu Estadu ne’e mós kestiona tanba sa mak KAK la konfirma didi’ak informasaun ne’ebé sira simu ba SETP molok públika iha sira-nia pajina facebook.

Nia dehan, durante ne’e, iha loron Sabadu no Domingu, nia rasik la uza karreta estadu ba uma.

“Bele haree to'ok Sábadu no Domingu ne'e karreta xapa azul ne'e par hela iha kantor ka lae? ami sempre par iha kantor, iha oin mak la para, entaun ami para hotu iha kotuk, diretór sira par hotu ne'ebé ami nunka uza,” dehan nia.

Kona-ba despaisu ne’ebé Xefe Gabinete fó sai, nia esklarese katak, iha duni despaisu maibé ba motor rua, la’os ba karreta.

“Ita hotu mai Dili, mai servisu buka moris iha Dili, ne'e loron matebian ne'ebé Timor laran tomak selebra loron ida ne'e mak Xefe Gabinete hanoin buat sira ne'e fó autorizasaun, laiha buat seluk ida, ba motor rua de'it,” katak nia.

Motor rua ne’e, nia hatete, uza husi kondutór rua ne’ebé lori Sekretariu Estadu ninia karreta.

“Ba kondutor ba Sekretáriu Estadu nian no mós kondutor rezerva. Kondutor rezerva nia hanesan asistensia administrativu maibé nia mós hala'o kna'ar ida hanesan motorista hotu, bainhira rua ne'e ida mak problema ruma karik, ida bele tama kedas, ne'e mak Xefe Gabinete fó autorizasaun ba sira na'in rua.”

“Tanba saida mak fó ba sira na'in rua? tanba ida atual lori karreta Sekretáriu Estadu nian ne'e hela liu iha Maliana, ida fali mak hela iha Ermera, ne'e mak fó autorizasaun ba rua ne'e, se karik bolu ida mak do'ok liu, entaun ida besik bele mai atu atua ka bele rezolve apoiu ida ba Sekretáriu Estadu, laiha objetivu seluk,” nia esplika.

Molok ne'e, iha pajina facebook KAK hasai informasaun katak Xefe Gabinete Interinu SETP hasai despaisu ba funsionariu uza viaturas estadu ba finadu.

Iha pajina ne’e hatete, aktu fatal liu ne’ebé Ekipa Fiskalizasaum Konjunta nota iha infrasaun mak Xefe Gabinete Interinu SETP, Hilario Gusmão Fraga, hasai despasu ba pesoal finansas hodi utuliza patrimóniu estadu ba finadu.

“Aktu iregularidade administrasaun ida ne’e totalmente kontradis ho apela EFK nian ne’ebé fó sai iha fulan Outobru liu ba,” KAK hatete iha ninia pajina FB.

Published in Nasional

DILI: Maske dekretu lei governu númeru 8/2013 kona-ba Regulamentu Atribuisaun no Uzus Veikulus Estadu fó ‘protesaun’ ba membru governu sira atu utuliza karreta estadu sees husi oras serbisu, maibé Komisau Anti Korrupsaun (KAK) sei uza Kodigu Penal hodi prosesa membru governu sira ne’ebé uza karreta estadu durante finadu.

Published in Nasional

DILI:Impaktu husi pandemia Covid-19 fó dalan ba Governu hamosu politika oioin, tantu husi programa subsidiu fahe osan $200, fahe osan ba ekipa liña oin kombate Covid-19, ofrese pulsa eletrisidade gratuitu, too fahe mós “pasta kosé nehan”.

Published in Nasional