05 Abril, Pozitivu Foun Na’in Haat ho Rekuperadu iha Tolu Featured

By Abril 06, 2022 310
Pozitivu Covid-19. Foto:Dok. Pozitivu Covid-19. Foto:Dok.

DILI: Koordenadora Jeral Surtu Covid-19 iha Ministeriu Saúde, Odete Maria Viegas, hatete, kazu pozitivu Covid-19 ne’ebé deteta iha loron 5 fulan-Abril 2022 hamutuk na’in haat (4), nune’e kazu rekuperadu iha na’in tolu (3).

“Ohin (horseik) iha kazu foun na’in haat,”dehan komunikadu ne’ebé Online INDEPENDENTE asesu, kuarta ne’e (06/04).

Enkuantu, total kazu ativu iha loron 5 fulan-Abril hamutuk na’in sia (9).

Ho nune’e, total komulativu kazu konfirmadu sura husi loron 21 fulan-Marsu 2020 to’o 5 abril 2022 hamutuk 22.836.

Aleinde, total komulativu óbitu hamutuk na’in 130.

Entretantu, iha oras 24 nia laran, teste PCR ne’ebé Laboratoriu Nasional Saúde halo iha Dili hamutuk 69, kompostu husi, Viajen internasional na’in  69.

Aleinde, teste PCR ne’ebé halo iha Munisipiu sira seluk inklui Rejiaun Administrativa Espesial Oekuse Ambeno hamutuk na’in 168, kompostu husi, RAEOA 101, Covalima 18 no HNGV 46.

Rate this item
(0 votes)
Saturnina da Costa

Jornalista Jornal Independente

https://independente.tl

Independente Digital TV