Kuarta, 01 Dezembru 2021 | Login
×

Erro

An error occured during data fetch from google.com: Error calling GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga%3A138150919&start-date=2017-01-15&end-date=2021-11-30&metrics=ga%3Avisits&dimensions=ga%3Ayear&start-index=1&max-results=1000: (403) Quota Error: profileId ga:138150919 has exceeded the daily request limit.

Items filtered by date: Segunda, 04 Outubru 2021

DILI: United Nation Population Fund (UNFPA) iha Timor-Leste kompremitidu hodi servisu hamutuk ho Governu Timor-Leste liu-liu Ministériu Saúde (MS), liu liu Instituisaun Nasionál Saúde (INS), hodi alkansa igualdade jeneru no promove empoderamentu  feto, nune’e bele prevene violensia bazeia ba jeneru.

Published in Nasional

DILI: Sala Situasaun Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin (04/10) relata, ekipa konjunta saúde deteta tan kazu positivu foun Covid-19 iha na’in 10  no kazu rekuperadu hamutuk 133.

Published in Nasional