Kuarta, 01 Dezembru 2021 | Login
×

Erro

An error occured during data fetch from google.com: Error calling GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga%3A138150919&start-date=2017-01-15&end-date=2021-11-30&metrics=ga%3Avisits&dimensions=ga%3Ayear&start-index=1&max-results=1000: (403) Quota Error: profileId ga:138150919 has exceeded the daily request limit.

Items filtered by date: Domingu, 10 Outubru 2021

DILI: Sala Situasaun Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin (10/10) relata, ekipa konjunta saúde rejista tan kazu positivu foun Covid-19 iha na’in 12, nune’e kazu ativu ne’ebé iha Izolamentu hamutuk na’in 222.

Published in Nasional

DILI: Haree ba situasaun involvimentu feto iha vida politika minimu tebes, tanba ne’e husu ba Governu atu promove direitu feto liu husi partisipasaun feto iha vida politika.

Published in Nasional