Sexta, 25 Setembru 2020 | Login
×

Erro

An error occured during data fetch from google.com: Error calling GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga%3A138150919&start-date=2017-01-15&end-date=2020-09-24&metrics=ga%3Avisits&dimensions=ga%3Ayear&start-index=1&max-results=1000: (403) Quota Error: profileId ga:138150919 has exceeded the daily request limit.
rezidente Komisaun Funsaun Públika (KFP), Faustino Cardoso Gomes. FOTO: Doc rezidente Komisaun Funsaun Públika (KFP), Faustino Cardoso Gomes. FOTO: Doc

KFP Ezije Altera Dekretu Lei Promosaun FP Featured

DILI: Komisaun Funsaun Públika (KFP) aprezenta pareser proposta revizaun ba Xefe Governu atu halo alterasaun ba Dekretu Lei Nú 1/2018, ne’ebé mosu preokupasaun kona-ba promosaun funsionáriu públiku ba aumenta eskalaun ho grau servisu.

Prezidente Komisaun Funsaun Públika (KFP), Faustino Cardoso Gomes hateten, sira aprezenta pareser ba Primeiru Ministru kona-ba vaga promosaun funsionáriu públiku, Dekretu Lei Nú 1/2018 Artigu 7, ne’ebé ladún klaru.

Ne’e duni, KFP hakarak ezije ba Xefe Governu halo alterasaun hodi define loloos artigu ne’e nia konteúdu hodi evita interpretasaun ne’ebé diferente. Tanba hetan porsentu 10% ne’e mai husi vaga alvu promosaun ka númeru konkorrente vaga ne’e.

“Ami mós propoin halo alterasaun ba dekretu lei refere atu labele mosu preokupasaun entre KFP ho Gabinete Primeiru Ministru”, dehan Faustino, iha Palásiu Governu, horisehik.

Nune’e, Xefe Governu rasik hahú orienta ba Gabinete Primeiru Ministru aselera lalais, nune’e tempu badak hahú promosaun ba funsionáriu públiku ninia eskalaun ho grau servisu.

Faustino dehan, funsionáriu públiku ne'ebé konkorre atu hetan promosaun hamutuk ema na'in 1.455, ne’ebé prenxe rekizitu hodi hetan porsentu 10%, hodi enkaixa ba OJE 2020.

Oras ne’e, totál Funsionáriu Públiku hamutuk rihun 33, nune’e hamutuk ho funsionáriu kazuál besik rihun 40-resin iha administrasaun públiku no mós instituisaun estadu sira.

Regula Rekrutamentu Liña Ministeriál

Komisaun Funsaun Públika (KFP) hanoin ona atu hamosu dekretu lei planeamentu rekrutamentu funsionáriu públiku, tanba agora daudaun kuantidade funsionáriu sa'e maibé efetividade servisu menus.

Prezidente Komisaun Funsaun Públika (KFP), Faustino Cardoso dehan, durante rekrutamentu funsionáriu sira iha intuisaun administrasaun públika laiha planeamentu.

“Ami sei kria dekretu lei hodi regula prosesu rekrutamentu tenke bazeia ba analiza nesesidade instituisaun nian,” dehan nia.

Nia hatutan, tuir planu rekrutamentu tenke haree mós kuantidade rekursu umanu, kualifikasaun servisu, bainhira koloka funsionáriu tenke bazeia ba abilidade ne’ebé iha.

Tanba situasaun ne’ebé instituisaun Estadu sira enfrenta mak kuantidade funsionáriu barak no balun menus, nune’e afeta serbisu iha instituisaun estadu paradu tanba funsionáriu balun kumpre oras serbisu, maibé rezultadu serbisu mamuk.

Read 4925 times
Rate this item
(0 votes)