Kuarta, 12 Agostu 2020 | Login
×

Erro

An error occured during data fetch from google.com: Error calling GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga%3A138150919&start-date=2017-01-15&end-date=2020-08-11&metrics=ga%3Avisits&dimensions=ga%3Ayear&start-index=1&max-results=1000: (403) Quota Error: profileId ga:138150919 has exceeded the daily request limit.

Latest News

ME Tau Regra Salva Estudante Husi Abuzu Seksuál

Kinta, 08 Juñu 2017 10:01 Written by

DILI: Ministériu Edukasaun semana ne’e sei halo sosializasaun ba eskola sira kona-ba Dekretu Governu nian ne'ebé hatuur regra forte ba dosente no profesór sira bainhira halo auto flagrante-de-litu ka abuzu seksuál ba estudante sira.

Dekretu Governu hamosu atu komesa tau regra ne'ebé forte, maibé di'ak ba eskola sira no hatuur dixiplina dosente nian.

Vise-Ministra Edukasaun, Dulce Maria Soares hateten, dekretu ne’e atu fasilita lais liu kuandu mosu kazu hanesan abuzu seksuál ruma iha eskola estudante sira bele keixa diretamente ba Polisia.

Tanba regulamentu anteriór nian, akontese kazu ruma sei liu husi prosesu ida naruk.

Nune’e, dekretu lei ne’e ME aprezenta tanba haree ba razaun menus rekursu umanu para atu kobre eskola hotu.

“Ita iha de’it superintendente ida de’it iha nivel nasionál, hamutuk ho inspesaun jerál no funsionáriu sira. ME susar atu kobre eskola hotu iha territóriu laran”, Dulce iha Hotel Timor, horisehik.

Nia esplika, dekretu lei ne’e atu reforsa implementasaun dekretu lei sira seluk ne'ebé iha ona ME nia laran. Ne'ebé, fó kompeténsia tomak ba inspesaun jerál ME ho Komisaun Funsaun Publika. Maibé tanba prosesu ne’e kleur liu mak ME hanoin hamosu tan dekretu lei ne’e hodi fó dalan ba estudante sira ne'ebé afeta kazu abuzu seksuál.

Dekretu lei ne’e espesifikamente hanehan dosente ka profesór sira ne’ebé komete iha kazu grave. Fó mós dalan ba Diretór eskola atu halo apuramentu informasaun, inklui fó konfiansa ba gabinete diretóriu eskola, diretór adjuntu apoiu tékniku, asosiasaun do pais para bele tau matan ba situasaun iha eskola no estudante sira iha área remota.

Comment

JSMP Defende Desizaun Taur ba Nomeasaun PTR-PJR

Kinta, 08 Juñu 2017 09:53 Written by

DILI: Relasiona ho noemasaun no estensaun ba mandatu Prezidente Tribunál Rekursu (PTR) no Prokuradór Jerál Repúblika (PJR), Programa Monitorizasaun Sistema Judisiáriu (JSMP) defende nafatin desizaun ne'ebé Prezidente Repúblika sesante, Taur Matan Ruak, foti ona.

Comment

Deputadu PN Husu Estende Kontratu Kompañia Operadór Eletrisidade

Kuarta, 07 Juñu 2017 09:53 Written by

DILI: Deputadu Parlamentu Nasionál husu ba governu halo halo estensaun ba kompañia operadór eletrisidade Puria Karya ne’ebé responsavel ba manutensaun jeradór eletrisidade sentrál elétrika Hera.

Comment

Popular News

DILI: Sekretariu Estadu Kooperativa (SEKOOP), Elizario Ferreira hatete, atu hadia…
DILI: Organizasaun Naun-governamental Asia Justice and Rights (AJAR) gava asaun…
DILI: Deputadu Bankada CNRT ho KHUNTO husu governu buka mekanizmu…
DILI: Bankada Parlamentár FRETILIN husu VIII Governu atu hadi’a kestaun…