Segunda, 10 Agostu 2020 | Login
×

Erro

An error occured during data fetch from google.com: Error calling GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga%3A138150919&start-date=2017-01-15&end-date=2020-08-08&metrics=ga%3Avisits&dimensions=ga%3Ayear&start-index=1&max-results=1000: (403) Quota Error: profileId ga:138150919 has exceeded the daily request limit.
Ikan Tubaraun Ikan Tubaraun

Rezultadu Investigasaun Ikan Tubaraun sei Sekretu Featured

DILI: Prosesu investigasaun ba kazu kompañia xineza kaer ikan tubaraun tonelada 43 iha tasi mane, remata ona, maibé Governu sei konsidera ‘sekretu’. Finalidade inkéritu seidauk bele fó sai ba públiku tanba konfidensialidade Estadu.

“Progresu investigasaun ba kompañia Hong Long ne’ebé kaer ikan tubaraun iha tasi mane, buat ida ne’e konfidensiál Estadu, imi labele hatene”, dehan Ministru Agrikultura no Peska, Estanilau Aleixo da Silva, iha Palasiu Governu, horisehik.

Prosesu investigasaun ba kazu ne’e remata ona no hasoru ho Primeiru Ministru, Rui Maria de Araújo,

Estanislao Reforsa, agora daudaun sira grupu investigasaun halo hotu ona investigasaun no hasoru malu ona Primeiru Ministru (PM), Rui Maria de Araújo, depois tempu ida mak sei fó ninia rezultadu.

Nia esplika, kona-ba sansaun sira ne’e depois mak governu fó sai tanba sei presiza haree relatóriu hirak ne’e didi'ak.

“Buat ne’e tenke haree didi’ak tanba ne’e interese Estadu, Nasaun ninian. Portantu tenke hala’o ho didi’ak, ha’u lakohi halo sensasaun”, tenik nia.

Kompañia xineza ne’e sei kontinua sira nia atividade kaer ikan, nune’e tubaraun sira ne’ebé foin daudauk kaer sei kontinua rai hela iha ró laran, hein to’o rezultadu Konsellu Ministru sai mak foin deside atu fa’an ka oinsá. 

Read 1006 times
Rate this item
(0 votes)

About Author