Sábadu, 11 Jullu 2020 | Login
×

Erro

An error occured during data fetch from google.com: Error calling GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga%3A138150919&start-date=2017-01-15&end-date=2020-07-09&metrics=ga%3Avisits&dimensions=ga%3Ayear&start-index=1&max-results=1000: (403) Quota Error: profileId ga:138150919 has exceeded the daily request limit.
Karreta Parlamentu Nasional Karreta Parlamentu Nasional

MEUTL Ezijé Kansela Leilaun Karreta ba Deputadu Featured

DILI: Movimentu Estudante Universitáriu Timór Leste (MEUTL), ezije atu kansela leilaun karreta Prado ba deputadu sira.

Portavós MEUTL, Miguel Arcanjo Moniz da Silva konsidera polítika leilaun karreta Prado ne’e traisaun ba povu no prinsípiu fundamentál ne’ebé uluk povu tomak nia objetivu luta libertasaun nasionál.

“Ne’e ami konsidera hanesan korrupsaun legál, tanba membru deputadu na’in 65 vota kontra sira nia konxiénsia rasik”, tenik nia.

Nia esplika, membru parlamentu nasionál aprova rezolusaun leilaun karreta Prado ba sira nia aan rasik, ne’ebé fó impaktu ba ezekusaun OJE iha futuru.

Ne’e duni, husu atu kansela lalais rezolusaun ne’e, atu membru parlamentu nasionál foun bele utiliza nafatin karreta sira ne’e, tanba karreta sira ne’e kuaze sei iha kondisaun di’ak.

Husu mós atu patrimóniu Estadu labele fó ba individu ida atu privatiza karik karreta deputadu sei iha kondisaun di’ak atu utiliza.

“Órgaun kompetente la foti desizaun imediata ba kestaun ne’e, maka ami sei la hakiduk no asaun ne’e sei kontinua to’o hetan solusaun no ami sei mobiliza povu tomak atu halo manifestasaun hasoru membru parlamentu nasionál ba kestaun ne’e,” dehan Miguel.

Nia hatutan, deputadu sira bele dehan polítika sosa karreta Prado foun nu’udar ‘tradisaun’, maibé ida ne’e bele muda. Tanba esperiénsia hatudu ona ba povu katak halo ona mudansa barak ba tradisaun balu ne’ebé mosu iha nasaun ne’e dezde tempu koloniál no invazór.

Tuir planu, bainhira laiha mudansa rum aba polítika ne’e, MEUTL sei mobiliza asaun boot hodi bele muda pensamentu tradisaun sosa karreta Prado foun ne’e. 

Read 533 times
Rate this item
(0 votes)