Sexta, 18 Outubru 2019 | Login
Parlamentu Nasional Parlamentu Nasional

Maioria Deputadu AMP Falta iha Plenaria ba Pedidu Viajen PR Lu Olo Featured

DILI: Maioria deputadu husi Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) la marka prezensa iha plenaria Parlamentu Nasionál bainhira atu diskuti no deside pedidu husi Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lu Olo atu hala’o viajen ba rai li’ur hodi partisipa iha enkontru Asembleia Jeral ONU.

Ho asaun husi deputadu AMP ne’e, PN la konsege realiza plenaria tanba deputadu sira la priense korum. Presidente PN mos la esplika rajaun deputadu sira la marka prezensa iha plenaria.

Prezidente Parlamentu Nasionál Arão Noé de Jesus da Costa Amaral hatete, ajenda iha Kuarta (11/09) mak atu deside pedidu autorizasaun Xefe Estadu hodi halo viajen ba estrajeiru, maibé la prense korum kompojisaun.

Membru Komisaun Permanente hamutuk na’in 31 no presiza deputadu na’in 16 hodi priense korum, maibé maioria deputadu AMP la marka prezensa no iha de’it deputadu na’in 8.

“Ami  simu ona PR (Lu Olo) nia pedidu autorijasaun hodi viajen ba rai li’ur iha semana kotuk, atu dezloka ba partisipa enkontru Assembleia Jeral iha Nasaun Unidas, ida ne’e mak ajenda ba ohin nian iha plenária atu delibera, maibé plenária la prense korum, ajenda ne’e ami sei muda fali ba plenária segunda,” dehan Arão iha PN, Kuarta (11/09).

Tuir ajenda, PR Lu Olo sei hala’o viajen ba rai li’ur iha iha 18 Setembru 2019.

“Tanba ne’e mak bele ajenda fali ba Segunda, dia 16, PN halo deliberasaun,” dehan nia.

Ba kestaun ne’e, Deputadu Fretilin Antoninho Bianco hatete, deputadu sira husi bankada FRETILIN hein maibé deputadu AMP sira mak la marka prezensa.

“(Deputadu) CNRT, PLP la mai hotu, KHUNTO mak deputadu ida no PD deputadu ida,” dehan Bianco.

Deputadu Bankada CNRT, Aderito Hugo da Costa hatete, deputadu sira la partisipa iha plenária tanba daudauk ne’e iha periodu resesu no karik iha atividade balun.

“Ohin loron ikus ba plenaria komisaun permanente maibé Segunda (PN) funsionamentu normal, tanba ne’e mak keta deputadu sira okupadu atividade balun hodi sira la mai partisipa plenaria,” dehan nia.

Read 476 times
Rate this item
(0 votes)