Sexta, 18 Outubru 2019 | Login
PM Taur PM Taur

Lista Kandidatu Embaixadór Dupla, PM Taur Husu Babo Hadia Featured

DILI: Deskonfia Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lu OLo la fó pose ba embaixadór na’in Ualu tanba lista dupla mak tama iha Gabinete Xefe Estadu nian.

Vise Prezidente Bankada Partidu FRETILIN, Francisco Branco hateten, antes ne’e iha mandatu VII governu aprejenta ona lista ida no hetan ona aseitasaun husi prejentasaun diplomatika sira, maibé agora VIII governu mós aprejenta fali lista foun, ida ne'e mak sai problema.

“Lista ida uluk nee hetan ona aseitasaun husi governu neebé mak ita atu koloka ita nia diplomata sira, maibé ikus mai haruka tan lista ida ba, ne'e mak sai problema,” dehan nia, iha Parlamentu Nasionál (PN), horisehik.

Branco hatutan, VII governu mós aprejenta lista ida no VIII governu mós aprenjenta lista ida, karik ida nee mak sai problema hodi nunee PR la fo pose ba sira nain ualu nee, maibé atu klarifika asuntu ne'e, parte Prezidénsia Repúblika nian mak bele detallada.

Iha fatin ketak, Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak hateten, nia parte husu ona ba Ministru Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun (MNEK), Dionisio Babo atu halo klarifikasaun asuntu nee ba parte Prezidensia Repúblika.

“Kandidatu embaixador sira seidauk simu pose tanba sei presiza hadia buat balun,” dehan nia, hafoin halo enkotru semanal ho Prezidente Repúblika, iha Palasiu Prezidensial, Bairro-Pité, horisehik.

Entretantu, lista kandidatu Embaixadores ne’ebé governu haruka ba Prezidente Republika maka: 1. Inês Maria de Almeida, Embaixadora TL ba Cambera, Australia 2. Gil da Costa, Embaixador TL ba Reinu Unidu Gra Britania no Irlanda Norte 3. José Luis Guterres, embaixador TL ba Konfederasaun Suisa 4. Paulo Asis Belo, embaixador TL ba Republika Mosambike 5. Lisualdo Menezes Coimbra Gaspar, embaixador TL ba Wellingtong Nova Zelandia 6. Isilio Antonio de Fatima Coelho da Silva, embaixador TL ba Washington DC, EUA. 7. Isabel Amaral Guterres, embaixadora TL ba Lisboa, Portugal 8. Isabel Amaral Guterres, reprezentante permanente TL ba sekretariadu ezekutivu CPLP 9. Isabel Amaral Guterres, embaixadora la rezidente TL ba Republika Kabuverde. 10. Olimpio Maria Alves Gomes Miranda Branco, embaixador TL ba Republika Brazil 11. Maria Natalia Guterres Viegas Carascalao, embaixadora ba Singapura 12. Ilidio Ximenes da Costa, embaixador TL ba Japan 13. Hermenegildo Lopes, embaixador TL ba Kambodia 14. Abrao dos Santos, embaixador TL ba Republika Popular Xina 15. Joanna Veneranda Amaral, embaixadora TL ba Santa Sé 16. Armandina Maria Gusmao dos Santos, embaixadora TL ba Reinu Thailandia.

Husi lista ne’e na’in tolu mak simu ona pose ne’ebé tuir planu iha tempu badak sei dezloka ba nasaun ne’ebé atu ba, no restante Prezidente Republika seidauk fó pose.

Read 1136 times
Rate this item
(0 votes)
MidAd1