Segunda, 13 Jullu 2020 | Login
FRETILIN FRETILIN

FRETILIN Duun Arão Subar Relatoriu KIP atu Proteje Ema Balun Featured

DILI: Polemika ba relatoriu Komisaun Inkeritu Parlamentar (KIP) ba projetu 143 sei kontinua. Iha rodada (ronde) foun ida ne’e, bankada FRETILIN duun Prezidente Parlamentu Nasionál Arão Noe subar relatoriu KIP hodi proteje ema balun.

Prezidente Bankada FRETILIN, Aniceto Guterres konsidera asaun husi Prezidente PN Arão Noe hanesan ho saida mak akontese iha tinan 2012 ba relatoriu komisaun inkeritu nian ba prosesu sosa foos.

Aniceto dehan, relatoriu ba sosa foos ne’e to’o agora la hetan apresiasaun maibé laiha ema ida mak responsabiliza ba kazu sosa foos ne’e.

“Agora daudaun mosu tan ajudikasaun ne’ebé governu halo ba projetu 143 ne’e, lori povu nia osan maibé informasaun to’o agora seidauk to’o iha PN nia liman. Osan tokon $340 ninia progresu to’o iha ne’ebé ona. Osan boot kuandu komparasaun karik estrada husi Dili ba Manatuto ne’e governu halo dala ualu,” dehan deputadu Aniceto.

Nia hatutan, FRETILIN lakohi kazu ida ne’e akontese fila fali ba daruak. Maibé ho aktus ne’ebé Prezidente PN halo dadaun ne’e konsidera ona iha indikasaun atu subar faktus balun husi relatoriu ne’e rasik.

“Ami kestiona aktus ida ne’e tanba Prezidente PN iha intensaun mós boikota ona relatoriu ne’e. Nia la halo apresiasaun ba relatoriu ida ne’e no la pronunsia ba publiku,” dehan nia iha plenaria PN, Segunda (13/05).

Ho hahalok prezidente PN ne’e, Aniceto dehan, lori ona polemika ba povu tomak ne’ebé akompaña prosesu ida ne’e no FRETILIN kestiona motivu saida loloos mak Prezidente PN lakohi pronunsia relatoriu ne’e.

Ho nune’e, bankada FRETILIN iha ninia deklarasaun politika akuza Prezidente PN iha duni intensaun atu subar faktus tanba atu defende ema balun ne’ebé iha ona indikasaun ba aktus krime iha projetu nia laran.

“Ita-boot nu’udar Prezidente PN hakarak subar relatoriu ne’e hodi proteje ema balun. Loloos relatoriu ne’e tenke hetan apresiasaun iha plenaria par ita bele hatene see mak atu responsalbeliza”.

Relatoriu ne’e, Aniceto konsidera bele ona ajuda PN atu klarifika ba povu tomak kona-ba prosesu ajudikasaun.

“Maske deputadu AMP sira esforsu hakarak boikota ho razaun katak la hetan relatoriu ne’e, maibé razaun sira ne’e la serve hanesan razaun ida par atu boikota relatoriu ne’e,” dehan nia.

Tan ne’e, FRETILIN sei enkamiña relatoriu ne’e ba Ministériu Públiku atu loke investigasaun.

Prezidente Bankada ne’e dehan, FRETILIN sei kontinua dezenpeña ninia funsaun nu’udar partidu opozisaun ida forte hodi tau-matan nafatin ba dezenpeñu governu hodi tau-matan ba interese povu nian.

Entretantu, jornalista INDEPENDENTE tenta konfirma asuntu refere ho Prezidenti PN Arão Neo Amaral maibé la konsege tanba Prezidente PN laiha fatin.

Read 935 times
Rate this item
(0 votes)