Kuarta, 22 Janeiru 2020 | Login
PM Taur Matan Ruak PM Taur Matan Ruak

CNRT Lalika Ansi Ba Kargu Prezidente RAEOA Featured

DILI: Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, responde ona pedidu deputadu Bankada CNRT ne’ebé la pasiénsia ona hodi hein Prezidente Autoridade Rejiaun Administrativu Espesiál Oekusi-Ambenu (RAEOA) foun.

Xefe Governu husu atu labele ansi tanba terminasaun ba mandatu Prezidente Interinu ZEESM nian sei remata fulan ida tan. PM Taur dehan, mandatu Prezidente Autoridade RAEOA sei remata iha loron 30 fulan-Novembru 2019 nia laran, tanba ne’e governu sei iha fulan ida resin.

“Ami sei haree kandidatu, ami sei fó sai ba públiku sira”, dehan nia, iha Palásiu Prezidensiál Bairru-Pité, horisehik. Antes ne’e, Deputada Bankada CNRT, Lúcia Taeki husu ba governu bainhira mak hetan lider foun ba RAEOA.

“Ha’u tenke ko'alia, tan ohin dia 21 Outubru, ha’u husu Prezidente Autoridade RAEOA bainhira mak hetan nomeasaun tanba 120 dias besik atu hotu ona,” dehan Lúcia iha plenária PN, Segunda (21/10).

Nia dehan, governu tenke esklarese loloos iha ona figura ba kargu Prezidente Autoridade RAEOA ka seidauk.

“Labele dehan tempu badak de’it, maibé bainhira? Bainhira governu hataan tempu badak, maibé ha’u husu tempu badak ne’e hela fulan ida ka semana ida?. Ha’u hakarak husu tanba povu Oekusi lakohi rona tan dehan tempu badak,” deklara deputada ne’e.

 

Read 909 times
Rate this item
(0 votes)
MidAd1