Sexta, 03 Abril 2020 | Login
Jose Luis Guterres Jose Luis Guterres

Akademista Preokupa J.Luis Lidera RAEOA husi Dili Featured

DILI: Prezidente Autoridade Rejiaun Administrativu Espesial Oekusse-Ambeno José Luis Guterres ne'ebé serbisu iha Dili hamosu preokupasaun ba akademista.

Enkuantu, deputadu opozisaun husu atu di'ak liu J.Luis reziga aan. Reitór Universidade da Paz (UNPAZ) Adolmando Amaral hatete, J.Luis ne'ebé hela iha Dili hodi hala'o serbisu ba RAEOA sei prejudika dezenvolvimentu Zona Ekonomia Espesial Sosial Merkadu (ZEESM).

“RAEOA agora iha Prezidente fóun maibe serbisu haruka liu husi telephone, hanoin ne'e susar loos, tanba hakarak atu dezenvolve nasaun no Oekusse tenke loron ba loron iha ne'ebá hodi bele haree, maneja saida mak povu nia hakarak,” dehan Adolmando iha knaar fatin, UNPAZ, Segunda (10/02).

“Se agora haan toba de'it iha Dili ne'e susar, tanba hakarak troka ema foun atu halo di'ak liu maibé troka ema foun pior liu fali," nia dehan.

Iha fatin ketak, Deputadu Bankada FRETILIN Fabião de Oliveira husu husu ba J.Luis bainhira laiha kapasidade atu rezolve preokupasaun povu nian di'ak liu rezigna aan.

“Ha'u la hatene, tanba saida mak (J.Luis) to'o ba Oekusse loron ida fila, ne'e só gasta de'it osan estadu no povu nian, ha'u hakarak hato'o sekretariu estadu ba hatutan ba iha konsellu ministru, se karik laiha kapasidade atu ukun iha Oekussi di'ak liu rezigna aan, sai, ema seluk mak tama fila-fali,” dehan nia.

Tuir deputadu ne'e, povu Oekusse sempre halerik no hakilar kona-ba prezensa autoridade iha ne'ebá. "Agora asesor sira mak halo serbisu iha ne'ebá no ate agora membru autoridade sira mós seidauk nomeia, ida ne'e hatudu prezidente ida la di'ak ba komunidade iha RAEOA," dehan nia.

Iha fatin hanesan, Deputadu Bankada CNRT Lucia Taeki hatete, Prezidente RAEOA mai Dili atu hala'o serbisu, bainhira nia serbisu hotu ona mak nia foin ba Oekusse.

Read 458 times
Rate this item
(0 votes)
MidAd1