Tersa, 18 Dezembru 2018 | Login

Latest News

Tuda-malu tan, UEP sei Tiru

Kinta, 13 Setembru 2018 10:36 Written by

DILI:Konfrontu entre grupu artemarsiais hamosu fila fali laran-susar iha komunidade leet. Kazu tuda-malu ne’ebé mosu iha Bairo-pite hatudu to’o ohin grupu hirak ne’e seidauk bele kore imblema ‘konflitu’ husi sira-nia isin.

Comment

Polisia Prosesa Kondutor Kamioneta Sama Mate Feto Ida

Tersa, 11 Setembru 2018 10:23 Written by

DILI:Polisia Nasionál Timor Leste (PNTL) prosesa hela kondutór kamioneta ne’ebé envolve iha asidente trafiku hodi rezulta feto ida mate.

Comment

PNTL Loke Ona Investigasaun ba Kazu Delta Nova no Bairro-pite

Sexta, 07 Setembru 2018 11:02 Written by

DILI:Komando Polisia Nasionál Timor Leste (PNTL) deklara loke ona prosesu investigasaun ba kazu baku no tiru ema sivil ne’ebé komete husi pesoal polisia.

Comment

Popular News

DILI: Iha Kinta (12/04) dader-nakukun ema deskoñesidu halo asaun tiru…
DILI: Kazu konfrontasaun entre grupu rua ne’ebé deskonfia husi membru…
DILI: Inan-aman husi labarik feto ida ho inisial DM ho…
DILI: Polisia Nasionál Timor Leste (PNTL) iha Segunda (03/12) kalan…