Segunda, 22 Abril 2019 | Login
Ilustrasaun konfrontu entre grupu. FOTO: SINDOnews Ilustrasaun konfrontu entre grupu. FOTO: SINDOnews

Tuda-malu tan, UEP sei Tiru Featured

DILI:Konfrontu entre grupu artemarsiais hamosu fila fali laran-susar iha komunidade leet. Kazu tuda-malu ne’ebé mosu iha Bairo-pite hatudu to’o ohin grupu hirak ne’e seidauk bele kore imblema ‘konflitu’ husi sira-nia isin.

Iha Domingu (09/09) madrugada, mosu konfrontu ida iha area Bairo-pite ne’ebé rezulta ema na’in rua kanek, uma tolu no karreta rua hetan estragus.

Husi prosesu identifikasaun ne’ebé hala’o husi Unidade Espesial Polisia (UEP) identifika katak konfrontu ne’e komete husi grupu artemarsiais rua.

“Ha’u husu ba grupu artemarsiais sira atu para ho sira-nia hahalok.... destroi, nunka hola parte no halo dezenvolvimentu ba ita-nia pais. Ne’e buat moras a’at ida,” deklara Komandante UEP, Superintendente Xefe Afonso dos Santos iha Kuartel UEP, Tersa (11/09), hafoin serimonia entrega sertifikadu ba membru UEP 29 ne’ebé remata kursu baziku ba fiziku.

Hafoin kazu konfrontu ne’e akontese, nia informa, membru UEP halo operasaun hahú husi Bairo-pite to’o merkadu Komoro no konsege kaptura suspeitu na’in lima.

Daudauk ne’e suspeitu sira entrega ona ba Komando PNTL Munisipiu Dili.

“Ami identifika grupu artemarsiais ne’ebé halo hahalok ne’e. Ne’eduni ha’u sei la halimar. Kuandu akontese tan, ha’u sei haruka tiru. La’os ho kartus tebes. Maibé ho bala boraixa no gas,” dehan nia.

Nia dehan, UEP sei implementa asaun rigorozu tanba konsidera grupu artemarsiais sira halo estragus barak.

“La tempu ona atu ameasa povu no destroi konstrusaun ne’ebé mak governu halo,” dehan nia.

“Laiha artemarsiais ida mak atu manda fali estadu. Artemarsisia ninia dever treinu par atu halo desportivas, la’os atu sobu no tuda tuun-sa’e,” katak nia.

Entretantu, iha Domingu (08/09) tuku 01:25 madrugada mosu konfrontu iha area Bairo-pite ne’ebé rezulta ema na’in rua hetan kanek.

Tuir informasaun husi komunidade ida, Carlos Benvides, akontesimentu ne’e mosu tanba dezintendimentu ba mudansa dirasaun foun iha area Bairo-Pite.

“Kondutór na’in rua haksesuk-malu iha Sabadu kalan kona ba mudansa iha dirasaun foun ne’e. Maibé la simu malu, ema na’in rua ne’e baku malu,” informa nia ba jornalista sira, iha nia hela-fatin, Segunda (10/09).

Hafoin liu oras balun nia laran, mosu tuda malu entre grupu.

“La hatene problema ne’e nia huun husi problema baku malu ne’e mós seidauk hatene. Tanba derepente de’it mosu tuda malu,” nia hatutan.

Tuir informasaun husi Komando Polisia Nasionál Timor Leste (PNTL) Munisipiu Dili, joven na’in rua ne’ebé hetan kanek ho inisial TG no JM deskonfia envolve iha asaun tuda malu.

Maske nune’e, Komandante Daruak PNTL Munisipiu Dili, Superintendente Asistente Euclidis Belo deklara lakohi atu halo uluk espektakulasaun. Tanba prosesu identifikasaun ba kazu ne’e sei la’o hela.

Nia hatutan, to’o ohin polisia seidauk hatene grupu rua mai husi ne’ebé. Tanba bainhira polisia to’o iha fatin akontesimentu grupu rua ne’e hala’i hotu ona.

Read 2057 times
Rate this item
(0 votes)