Sábadu, 26 Setembru 2020 | Login
×

Erro

An error occured during data fetch from google.com: Error calling GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga%3A138150919&start-date=2017-01-15&end-date=2020-09-24&metrics=ga%3Avisits&dimensions=ga%3Ayear&start-index=1&max-results=1000: (403) Quota Error: profileId ga:138150919 has exceeded the daily request limit.
Ilustrasaun Besi estadu nian. FOTO: Scrap Rongsok Ilustrasaun Besi estadu nian. FOTO: Scrap Rongsok

Fa’an Sasan Estadu, Funsionariu Na’in 2 Ameasa Prizaun Tinan 2 Featured

DILI: Funsionariu na’in rua husi Servisu Aqua no Saneamentu hetan ameasa pena prizaun tinan rua tanba fa’an sasan estadu ba ema.

Funsionariu na’in rua ho inisial AA no AC ne’e konsidera komete iha krime burla agravadu ne’ebé previstu iha Kodigu Penal artigu 362.

Ministériu Públiku iha ninia akuzasaun hatete, iha 12 Dezembru 2007, arguidu na’in rua aluga kamioneta ida no lori ema na’in neen hodi ba tula besi ho medida 6 inc hamutuk lolon 66, no besi kanu 8 ho medida 6 inc.

Besi hirak ne’e nu’udar patrimoniu estadu nian ne’ebé rai iha armajen governu iha Komoro, maibé arguidu sira ba foti hodi fa’an ba ema. Besi 4 inc arguidu sira fa’an kada lolon $221 no besi kanu 8 inc fa’an ho folin 472 kada lolon. Husi rezultadu negosiu ilegal ne’e arguidu na’in rua konsege hetan osan hamutuk $18.362.

“Ho aktu ne’ebé komete husi arguidu sira halo estadu sofre prejuizu monetariu ho total osan $18.362.00,” deklara MP iha ninia akuzasaun.

Entretantu, liu husi alegasaun final, MP husu ba tribunal atu aplika pena prizaun tinan 2 suspende ba tinan 3. Enkuantu, parte defeza deklara konkorda ho alegasaun husi MP.

Tribunál adia julgamentu ba 13 Fevereiru 2019 tuku 14: loraik hodi rona desizaun final.

Read 4339 times
Rate this item
(1 Vote)